simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܡܬܐܡܪẌ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܝܫXXX ܕܠܝܬܘܗܝ ܫܪܪܐ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܘܠܐ ܕܓܠ ܘܠܐ ܐܫܪ . ܠܘ ܓܝܪ X ܠܬܪܬܝܢ̈ ܡܦܠܓܢ̈
IšoMerv:ComOT ܝܕܥܝܢ ܕܥܒ̣ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܐܢܘܢ ܘܕܩܒܝܥܝܢ X ܒܨ ܨܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ ܘܠܒܒ ܢܓܪܐ ܠܩܝܢܝܐ ܇ ܕܐܪܫ . ܗܢܘ . ܟܕ
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܗܘܝܢ ܥܠܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܗܠܝܢ . ܕܢܪܡܐ ܒܓܗܢܐ ܒ̇ܥܐ . ܐܠܐ ܡܬܪܥܡ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܠܐ ܢܪܡܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܣܬܥܪ ܒܥܘܢܕܢܗ . ܘܠܘ ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܝ ܟܬ̣ܒ ܐܢܝܢ ܇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܗܕܪ ܡܪܝܐ ܠܒܪ ܒܝܬܗ ܒܗܠܝܢ ܩܘܠܣܐ̈ ܟܕ ܒܓܠܝܢܐ ܩܒܠ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܥܠ . ⁴ܗܢܘ . ܥܠ ܫܘܝܘܬ ܓܕܫܐ̈ ܕܡܛܝܢ ܥܠ ܙܕܝܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪܘ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ ܀ ³ [IX 2X . ]ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܒܟܠ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܐܒܕܘ ܒܗ̇ܘ ܚܐܦܐ ܆ ܥܠ ܡܢܘ ܗ̇ܘܐ ܡܠܟܐ̣ ܘܒܐܝܠܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܕܐܒܗܐܝܬ ܐܟܚܕ ܘܡܪܐܝܬ ²ܢܛܥܢ ܐܢܘܢ . ܘܢܕ ܕܐܢ
IšoMerv:ComOT ܕܬܫܡܫܬܐ ܫܠܝܬ ܗܘܐ ܝX ܠܗ ܠܟܗܢܐ ܪܒܐ ܠܡܫܡܠܝܘ . ܘܕܡܝܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܠܥܕܝܗ̇ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܕܚܠܬܐ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . X ܙܕܩܐܝܬ ܐܦ ܢܒܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܠܝܢ ܕܒܡܠܐ̈ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܇ ܘܗ̇ܘ ܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܇ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܬ ܇ ܐܦ ܠܐ ܕܬܚܙܐ ܐܢܝX ܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟܢ ܒ̇ܥܐ ܗܠܝܢ ܒܡܥܦܪܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܕܢܚܙܐ ܐܡܪܚ . ܟܕ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܒܝܕ
IšoMerv:ComOT ܡܓܠܝܝܐܝܬ ⁷ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ . ܫܪܪܐܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܠܡܐ ܗܠܝܢ . ܘܢܡܠܠ . ܗܢܘ . ܢܥܒܕ ܫܠܡܐ ܥܡ ܥܡܡܐ̈ . ܗܢܘ . ܥܡ ܫܒܛܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܪܢܢ . ¹ܐܢ ܟܗܢܐ ܘܐܢ ܕܘܝܕ ܇ ܘܥܠ ܒܘܛܠ ܕܒܚܐ̈ ܝ ܪܡ̇ܙ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܟܕ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܙܘܘܓܐ . ܡܕܝܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܐܢܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܢܒܝܘܬܗ . ܘܚܕܝ ܬܘܒ ܪܒܬ ܥܠ ܥܣܒܐ ܫܝܛܐ . ܦܫܝܩ ܗܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ Xܝ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܥܩ̣ܬ ܠܗ ܓܝܪ ܪܒܬ ܥܠ ܕܠܐ ܢܦ̣ܩ ܠܫܘܠܡܐ
IšoMerv:ComOT ܒܫܪܪܐ ܇ ܡܟܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܟܬܒܐ . [X]ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢܘ ܡܣܝܒܪ ܗܠܝܢ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܫܩܠܝܢ
IšoMerv:ComOT . ܐܠܐܐܡܪܝܢ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܛܪܐ ܗܘܬ ܠܛܠXܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܗܢܘ . ܬܡܢܐܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܬܚܪ ܗܘܐ ܒܚܝܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܡܢܗܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܗܘܘ ܘܡܢܗܘܢ ܡܚܝܠܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܗܠܝܢ ܒܐܣܝܐ . ܘܪܒܝܥܝܐ ܣܠܘܩܘܣ Xܐܚܪܢܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܒܫܪܪܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܠܡܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܪܫ ܝ ܗܠܝܢ ܚ̇ܪܒ ܘܡܚܒܠ . [XX]ܗܐ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܒܨܗܝܘܢ ܟܐܦܐ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܒܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܆ ܕܒܢܝܢ ܠܡܗܝܡܢܐ ⁴ܒܟܠ ܪܫ ܗܠܝܢ ܟܬܝܫܘܬܗܘܢ ܠܐܝܩܪܐ Xܢܕܫܐܕܐ̈ . [XX]ܦܪܟܝܟܝ̈ ܆ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܆ ܢܫܒܘܩ ܣܐܡܐ ܬܛܪܗ ܒܗܠܝܢ ܆ ܘܢܬܕܟܐ ܘܢܗܘܐ ܠܦܘܠܚܢܐ . ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ ܒܓܘ ܟܘܪܐ ܒܪܬܚܐ ܕܢܘܪܐ ܕܫܓܪܐ ܠܗ ܘܠܐܕܫܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܒܛܘܪܢܘܣ ܝXXXXܝXX ܡܬܓܠܠܝܢ· ܐܢ ܕܩܝܣܐ ܘܐX ܕܐܢܟܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܬܝܪܐ ܘܠܐ ܚܣܝܪܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܝܢ . ܐܟܡܢ ܕܒܡܐܢܐ̈
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܕܟܝܢ . ܘܐX ܐܝܬ ܡܘܡܐ ܒܕܒܚܗ̣ ܠܐ ܢܬܩܪܒ . ܐܠܐ ܫܠܝܛ ܗܠܝܢ ܠܟܗܢܐ ܆ ܕܫܪܟܐ ܢܐܟܘܠ ܗ̇ܘ ܕܕܒ̇ܚ ܥܡ ܐܢܫܘܗܝ̈ ܇ ܣܛܪ ܡܢ