simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar : ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܘܟܝܬ ܡܪܢܐܝܬ ܕܝܠܗ ܠܡ ܕܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗ̇ܘ ܕܝܠܝܕܐ ܘܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܚܝܕܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܢ̈ ܠܡܫܝܚܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܚܘܝܬ ܆ ܡܢܐ ܟܝ ܡܘܬܪܢ̈ ܠܟܘܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܇
Elia:epLeonḤar ܕܒ̇ܗ ܒܪܘܚܐ ܦܫܩܘ ܐܢܘܢ ܆ ܕܚܕ ܒܪܐ ܡܠܦܝܢ ܒܟܠܕܘܟ ܗܠܝܢ . ܫ̇ܡܥ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܠܟܬܒܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ ܒܪܘܚܐ : ܘܠܐܒܗܬܐ̈
Elia:epLeonḤar ܆ ܕܐܦ ܦܪܨܘܦܐ ܪܫܡ ܚܘܫܒܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ : ܒܦܘܠXܢܐ ܗܠܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܪܦܪܨܘܦܐ̈ X ܐܬܝܕܥܬ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܚܬ ܒܟܠ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܐܠܐ ܟܕ ܚܪܝܢܐ ⁹³ܗ̣ܘܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܫܬܐܠ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕ ܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܗܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܥܠ̣ܬ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܡ̣ܪ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ ܐܠܦ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܗܠܝܢ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܐܦ ܗܟܢܐ ܢܘܕܐ . XXܝܟ
Elia:epLeonḤar ܚܐܪܐܢܬ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܙܥܘ̇Xܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܡܪܟܒܐ ܫܡܠܝܘ . ܗܠܝܢ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܒܝܕ ܪܗܛܗܘܢ X ܫܡܠܝܘ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ
Elia:epLeonḤar ܫܘܕܥ X ܪܠܐ ܕܝܢ ܡܬܦܠܓ ܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܦܠܓܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܣܦܩܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܠܘ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܡܬܝܕܥܐ ܇ ܕܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܠܐܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܕܓܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܫܘܒܚܐ X ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܐܦ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܕܚܕ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܪܗܛܐܝܬ ܐܬܐܡܪ ܢܥܩܒ ܒܪܚܡܬ ܫܪ̇X X ܡܬܚܙܐ ܟܝܬ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܐܡܪ X ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ X ܕܝܠܝܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܫܚܠܦ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܚܬܝܬܘܬܐ ܟܬ̣ܒ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܢܕܪܫ ܗ̣ܦܟ ܢܣ̣ܒ ܡܛܠ
Elia:epLeonḤar . ܘܠܗ ܬܘܒ ܩ̣ܪܐܐܠܗܘܬܐ ܇ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܩܒ̣ܠ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܬܩܪܝ ܗܠܝܢ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܆ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܗ ܫܡܗ ܡܠܦܢܐ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܕܒܗܘܢ ܝܚܝܕܐܝܬ ܡܫܬܡܗ ܘܡܬܝܩܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܆ ܐܦ ܕܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܐܡܬ ܫܡܗܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ :
Elia:epLeonḤar ܕܠܒܪ ܐܬܕܡܪܘ . ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܛܒܝܒܬܐ ܘܡܝܩܪܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܕܡܪ : ܣ̇ܦܩ ܠܡܩܠܣܘ ܙܕܩܐܝܬ . ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܟܕܘ ܐܦ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܝܚܐ . ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܆ ܘܦܘܠXܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐܐܦܐܢܐ ܡܘܕܐܐܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܒܥ̈ .
Elia:epLeonḤar ܕܡܫܬܟܚܐ ܇ ܕܐܡܝܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܬܘܒ ܐܦ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ . Xܠܗܘܬܐ ܘܕܐܢܫܬܐ ܆ ܘܠܘܬ ܟܠ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡܠܬܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܘܚܕ ܒܣܪܐ ܡܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܘܢܚܬܝܢܢ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܠܘܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Elia:epLeonḤar ܐܬܝܕܥܬ ܆ ܡܬܝܕܥܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܣܝܥ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܚܠܦ ܚܕܝܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܝܬܐܐܡ̣ܕ̇ ܡܕܝܢ ܘܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܟܘܢ ܆ ܘܠܐ ܕܡܠܬܐܐܝܬܝܗܝܢ ܐ ܪܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܚ̇ܒܠ ܒܬܘܠܐ̈ ܇ ܘܨܡ ܐܪܒܥܝܢ ܕܠܐ ܟܦܢܐ ܇ ܘܗܠܟ ܥܠ ܡܝܐ̈
Elia:epLeonḤar ܇ ܕܒܟܠܗ̇ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܩܛܝܢܘܬܐ ܐܬܐܡܕ̇ ܒܪܡ ܐܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡܬܘܡ ܒܥܕܬܗ ܪܐܠܗܐ ܝܬ . ܥܒܝܐܝܬ ܇ ܕܠܐ ܝܬܝܪ ܣܓܝ ܦܐܝܐ ܡܢ