simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar . ܠܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܠܝܘ ܠܗܢܐ ܚܕ
Elia:epLeonḤar X ܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
Elia:epLeonḤar ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܣܬܒܪ ܗܢܐ ܛ̇ܒܐ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܐܬܘܥܕܘ ܆
Elia:epLeonḤar ܐܢܬܘܢ ܕܐܫܬܡܠܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Elia:epLeonḤar ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Elia:epLeonḤar ܘܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܬܚܘܝܐ ܫܒܘܩ
Elia:epLeonḤar ܕܟܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ ܩܛܪܓܬܟܘܢ :
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܘ ܥܣܝܪܝܐ ܪܦܝܠܘܦܢܘܣ ܗܠܝܢ XXܢܐܘܪܓܝ X ܡܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܝܕܥܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܕܒܒܘܠܒܠܐܐܡܪܝܢ
Elia:epLeonḤar : ܐܬܝܕܥܬܘܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ
Elia:epLeonḤar ܠܢ ܣܢܐܓܪܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܗ̇ܘ ܒܚܝܪ
Elia:epLeonḤar ܝܕܝܥܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ
Elia:epLeonḤar ܡܛܠ ܕܡܬܟܣܣܢẌ ²ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܡܢܕܪܝܫ ܡܚܕܐ :
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܡܦܠܓܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܬܬܚܘܐ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܕܪܬ ܗܠܝܢ X ܟܠ ܦܘܠܓܐ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ
Elia:epLeonḤar ܆ ܐܦܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܬܝܬܝ̈
Elia:epLeonḤar ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܗܫܐ ܝܬܝܪ
Elia:epLeonḤar ܫܡܗ ܡܠܦܢܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܘܠܗ ܬܘܒ