simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܫܡܠܝܘ ܠܗܢܐ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ X ܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ ܡܝܩܢܢܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܠܘ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܣܬܒܪ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܠܝܘ ܠܗܢܐ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ X ܗܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܡܣܬܒܪ ܗܢܐ ܛ̇ܒܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܟܕ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ X ܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܕܠܚܕܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܐܬܘܥܕܘ ܆ ܟܠ ܕܡܗܝܡܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ . ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܠܦܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܟܝܢܝܐ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕܬ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܫܬܡܠܝ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܫܡܗܐ̈ ܟܝܬ ܘܓܕܫܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ .
Elia:epLeonḤar ܟܕ ܡܬܚܘܝܐ ܫܒܘܩ ܟܠܗܝܢ ܆ ܣܦܩܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܬܥܪܩ ܗܠܝܢ ܠܬܘܕܝܬܟܘܢ ܫܬܩܐܢܐ ܬܢܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܒܗ̇ ܩܛܪܓܬܟܘܢ : ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܐ̇ܥܒܕ ܕܠܐ ܬܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܫܡܐ . ܙܕܩ̇ ܕܝܢ ܗܟܝܠ ܕܬܚܘܝܬܐ ܕܟܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar XXܢܐܘܪܓܝ X ܡܕܝܢ ܡܐ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܗ̣ܝ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܒܫܪܝܐ ܟܐܡܬ ܕܩܦܠܐܘܢ ܗ̇ܘ ܥܣܝܪܝܐ ܪܦܝܠܘܦܢܘܣ
Elia:epLeonḤar ܟܠܗܝܢ ܆ ܕܒܒܘܠܒܠܐܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܘܐܢܫܘܬܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܗܐ ܐܪܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܝܕܥܬ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܦܘܠܓܐ ܬܘܒ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ : ܐܬܝܕܥܬܘܢ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܆ ܗ̇ܘ ܒܚܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܝܬ ܠܢ ܣܢܐܓܪܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈
Elia:epLeonḤar ܆ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܛܥܝܐ ܠܫܘܚܠܦܐ . ܡܦܩܐ ܕܝܢ ܠܦܘܠܓܐ X ܝܕܝܥܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܡܢܕܪܝܫ ܡܚܕܐ : ܒXܟXܘܕܪܢ ܡܪܢ ܝܬܝܪ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܝܬܘܗܝ ܚܕ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܬܟܣܣܢẌ ²ܬܘܒ
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܬܬܚܘܐ ܇ ܕܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡ̇ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܦܠܓܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Elia:epLeonḤar X ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܐܘ ܣܘܥܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܘ ܒܡܚܫܒܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܒܗ̇ ܟܐܡܬ ܫܪܝܐ : ܠܐܓܪܬܐ ܠܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܕܪܬ
Elia:epLeonḤar ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܒܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܬܘܡ ܠܐ ܣ̇ܕܩ X ܐܬܝܕܥܬ ܗܟܝܠ ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܬܝܬܝ̈ ܐܬܝܕܥܬ ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܗܫܐ ܗܠܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ . X ܘܕܡܣܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܆ ܐܦܢ ܘܡܢ
Elia:epLeonḤar ܬܘܒ ܕܗܫܐ ܝܬܝܪ ܡܬܝܕܥܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܆ ܐܠܐ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܆ ܐܦܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܬܝܬܝ̈ ܐܬܝܕܥܬ ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ
Elia:epLeonḤar . ܘܠܗ ܬܘܒ ܩ̣ܪܐܐܠܗܘܬܐ ܇ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܩܒ̣ܠ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܬܩܪܝ ܗܠܝܢ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܆ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܗ ܫܡܗ ܡܠܦܢܐ ܒܝܕ