simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ
Elia:epLeonḤar ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܘܢ ܚܝܐ̈
Elia:epLeonḤar ܡܢ ܟܕܘ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܬܕܡܪܘ .
Elia:epLeonḤar ܆ ܚܠܝܡܐܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܠܡܗ̇ ܡܬܝܩܢܐ
Elia:epLeonḤar ܗܟܢܐܐܬܚ̣ܙܝܬ ܬܡܝܗܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܘ ܪܚܡܢ ܆
Elia:epLeonḤar ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ
Elia:epLeonḤar ܡܦܩܕ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܪܝܫܢܘܬܐ
Elia:epLeonḤar ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ XXXX ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܐܠܐ ܣܒܥܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܛܝܒ ܐܢܐ
Elia:epLeonḤar ܫ̇ܒܩܬ : ܠܘ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟܢܐ
Elia:epLeonḤar ܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐܐܡ̇ܕ̇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܫܪܝܐ ܢܗܘܐ
Elia:epLeonḤar ܒܪܘܚܐ : ܘܠܐܒܗܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܗ ܒܪܘܚܐ ܦܫܩܘ
Elia:epLeonḤar ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐܐܬܟܢܫܘ ܇ ܗ̇ܝ
Elia:epLeonḤar ܕܝܘܠܦܢܐ ܬܪܝܨܐ : ܗܠܝܢ ܒܣܝܡܐ̈ ܕܣܝܥܬܟܘܢ ܡܚܒܝ̈
Elia:epLeonḤar ܕܡܬܥܫܩܘ ܡܬܥܫܩܝܢ ܒܓܘܪܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܫܝܢ : ܗ̇ܝ
Elia:epLeonḤar ܕܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ : ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܕܘܓܡܐ X
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܟܕܝܢܘܬܗܘܢ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܒܗ
Elia:epLeonḤar ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܐܪܐܢܬ ܆ ܬܪܝܢ̈
Elia:epLeonḤar ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ .
Elia:epLeonḤar ܡܬܟܬܫ ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ XXܢܐܘܪܓܝ X ܐܚܪܢܝܐܝܬ