simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܦܢܝ ܗܠܝܢ ܐܘܟܝܬ ܡܒܣܪܐ ܬܬܒܨܪ : ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܩܛܪܓ ܕܓܢܒܢܢ ܚܕ ܡܢ
Elia:epLeonḤar XXXX ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܟܚܘܢ ܕܢܥܕܪܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ X ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܪܝܫܢܘܬܐ . X ܥܕܪܘ ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܕܒܬܪܗ̇ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܕܐܡܒܪܘܣܝܣ : ܕܨܒܝܬ ܠܡܩܝܡܘ ܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܆ ܦܪܘܒܠܝܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܝܥܝܐ . ܕܒܗ ܨܒܝܢ ܕܢܚܘܘ ܕܒܟܝܢܐ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ X ܣܘܩܢܣܘܣ . ܚܝܕ ܕܝܢ ܥܡ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܩܕ ܐܬܬܝܬܝ̈ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ Xܩܘܪܝܠܘܣ ܗܠܝܢ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܨܢܥܬܗ̈ : ܘܡܚܘܝܢ̈ ܠܗ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܆
Elia:epLeonḤar ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܪܝܫܢܘܬܐ . X ܥܕܪܘ ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܥܠܡܝܐ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܐܢܐ .
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܬܬܚܘܐ ܇ ܕܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡ̇ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܦܠܓܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܕܚܕ ܡܚܘܝܢ̈ ܠܗ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܐܠܐ ܝܚܝܕܐܝܬ ܡܩܝܡ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܕܝܠܝܬܗ̈ ܡܝܩܢܢܝܬܐ̈ ܇
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܝܡܐ ܢܬܦܢܐ ܡܠܝܐܝܬ ܆ ⁴⁰ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܦܠܓܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܐܡ̣ܪ XXXX0 Xܠܐܘܢ X ܢܛܪ ܟܠ ܟܝܢܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܣܥܪܐ ܠܡ ܟܠܚܕܐ ܡܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܬܬܒܚܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܩܕܡ X
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܦܟ ܫܪܐ ܪܫܝܥܐܝܬ ܘܟܕܘ . X ܗܠܝܢ ܕܡܒܣܪ ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܘܒܚܐ ܫܪܝܪܐ X ܕܫܘܡܠܝܐ ܇ ܠܬܪܝܢ̈
Elia:epLeonḤar ܕܩܕܝܡܢ̈ ܘܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܓܠܝܐܝܬ X ܡܬܝܕܥܐ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ̇ ܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪ ܒܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܆ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܪܦܓܪܐ : ܟܕ ܡܫܘܙܒ ܠܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܡܫܘܕܥܘܬܐ ܗܠܝܢ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ : ܡܒܝܬܐ ܡܠܬܐ
Elia:epLeonḤar ܕܫܡܠܝܘ ܠܗܢܐ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܬܪܝܢ̈ X ܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ ܡܝܩܢܢܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܠܘ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܘܗܠܝܢ ܡܝܩܢܝ̈ ܐܟܚܕܐ ܇ ܕܡܠܬܐ ܘܪܦܓܪܐ . ܘܕܗܟܢܐ ܐ̇ܡܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܙܪܥܐ ܘܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܒܘܟܪܐ ܘܝܫܘܥ ܆ ܘܗܘܘ
Elia:epLeonḤar ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ . ܐܢܕܝܢ̈ ܨܝܕ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܫܡܠܝܘ . ܐܢܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܪܟܒܘܬܐ ܆ ܐܦ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܪܣܝܣ X ܘܬܘܒ Xܗܠܝܢ ܐܦ ܠܥܠܡܝܐ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܒܗ ܇ ܐܝܟ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡܝܪܢ . ܐܝܬܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܛܥܝܢܝܢ ܇ ܘܡܫܐܠܝܢ ܘܡܫܬܐܠܝܢ ܡܛܠܬܗ . ܟܕ ܡܬܦܫܟܝܢ ܥܠ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܝܐ ܇ ܕܠܗܘܢ ܗܦܟ X ܐܫܬܪܝ ܫܘܒܚܐ XX9 ܕܫܘܡܠܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܩ ܕܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Elia:epLeonḤar ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܡܛܠ ܡܬܚܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܦܠܛܢܐܝܬ ܦܟܪܬ ܒܗ ܢܦܫܟ . ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ