simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܠܦܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܟܝܢܝܐ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕܬ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܫܬܡܠܝ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܬܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܫܡܗܐ̈ ܟܝܬ ܘܓܕܫܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ .
Elia:epLeonḤar ܟܕ ܡܬܚܘܝܐ ܫܒܘܩ ܟܠܗܝܢ ܆ ܣܦܩܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܬܥܪܩ ܗܠܝܢ ܠܬܘܕܝܬܟܘܢ ܫܬܩܐܢܐ ܬܢܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܒܗ̇ ܩܛܪܓܬܟܘܢ : ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܐ̇ܥܒܕ ܕܠܐ ܬܘܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܫܡܐ . ܙܕܩ̇ ܕܝܢ ܗܟܝܠ ܕܬܚܘܝܬܐ ܕܟܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܟܠܗܝܢ ܆ ܕܒܒܘܠܒܠܐܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܘܐܢܫܘܬܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܗܘܝܢ̈ ܗܐ ܐܪܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܝܕܥܬ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܦܘܠܓܐ ܬܘܒ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ : ܐܬܝܕܥܬܘܢ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܆ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܛܥܝܐ ܠܫܘܚܠܦܐ . ܡܦܩܐ ܕܝܢ ܠܦܘܠܓܐ X ܝܕܝܥܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܡܢܕܪܝܫ ܡܚܕܐ : ܒXܟXܘܕܪܢ ܡܪܢ ܝܬܝܪ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܝܬܘܗܝ ܚܕ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܬܟܣܣܢẌ ²ܬܘܒ
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܬܬܚܘܐ ܇ ܕܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡ̇ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܦܠܓܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Elia:epLeonḤar X ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܐܘ ܣܘܥܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܘ ܒܡܚܫܒܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܒܗ̇ ܟܐܡܬ ܫܪܝܐ : ܠܐܓܪܬܐ ܠܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܕܪܬ
Elia:epLeonḤar ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܒܒܘܠܒܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܬܘܡ ܠܐ ܣ̇ܕܩ X ܐܬܝܕܥܬ ܗܟܝܠ ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܬܘܒ ܕܗܫܐ ܝܬܝܪ ܡܬܝܕܥܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܆ ܐܠܐ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܆ ܐܦܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܬܝܬܝ̈ ܐܬܝܕܥܬ ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ
Elia:epLeonḤar . ܘܠܗ ܬܘܒ ܩ̣ܪܐܐܠܗܘܬܐ ܇ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܩܒ̣ܠ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܬܩܪܝ ܗܠܝܢ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܆ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܗ ܫܡܗ ܡܠܦܢܐ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar ܐ̇ܡܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܘܠܘܓܝܘܣ Xܩܘܪܝܠܘܣ X ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܥܠܬ ܫܘܚܠܦܐ . ܘܫܡܥܝܗܝ ܟܕ
Elia:epLeonḤar ܕܡܩܒܠܝܢ ܠܡܢܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܟܚܕܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ³⁸ܬܪܝܢ̈ ܙܦܠܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܙܕܩ̇ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܇
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܬܡܢܝܢ ܒܪܘܟܒܐ ܟܠ ܕܒܣܘܝܟܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܬܚܙܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܗܟܢܐ ܟܬ̣ܒ X ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ X
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܇ ܕܒܝܕ ܦܘܠXܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܝܡܐ ܢܬܦܢܐ ܡܠܝܐܝܬ ܆ ⁴⁰ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܦܠܓܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܩܝܘܡܐ̈ ܚܪܥܐ̈ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܟܘܢ . ܘܡܬܦܪܣܝܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚܐ ܠܡܛܥܝܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܬܠܬܟܘ ܇
Elia:epLeonḤar . Xܢܐܘܪܓܝ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܒܬܪ ܘܩܕܡ ܘܒܡܚܫܒܬܐ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܪܝܣܛܘܦܪܐ : ܒܣܩܘܒܠܝܘܬ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܦܪܘܒܐ ܆ ܐܦ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܝܚܐ . ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܆ ܘܦܘܠܓܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܐܦܐܢܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܒܥ̈ .