simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܢ̈ ܠܡܫܝܚܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܚܘܝܬ ܆ ܡܢܐ ܟܝ ܡܘܬܪܢ̈ ܠܟܘܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܇
Elia:epLeonḤar X ܓܪܓܘܪܝܘܣ X ܗܕܐ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܆ ܗ̇ܝ . Xܩ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܓܪܓܘܪܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܪܦܘܫܩܐ ܕܛܘܒܐ̈
Elia:epLeonḤar ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܣܦܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܫܘܕܥ X ܪܠܐ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܕܬܚܘܪ ܠܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ XXX2 X ܘܕܠܐ ܡܦܠܓܢ̈
Elia:epLeonḤar ܫܘܕܥ X ܪܠܐ ܕܝܢ ܡܬܦܠܓ ܠܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܦܠܓܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܣܦܩܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܕܫܡ̣ܗܬ ܒܠܚܘܕ : ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝ̇ܬܝܬܐܢܐ ܡܢ ܠܥܠ : ܡܬܚܦܛ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܢܥܒܕ ܇ ܠܘ ܗܟܢܐ ܩܠܝܠܘܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܐܝ̇ܬܝܬܐܢܐ ܡܢ ܠܥܠ : ܡܬܚܦܛ ܗ̇ܘܝܬ ܠܡܣܡ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܥܒܕ ܇ ܠܘ ܗܟܢܐ ܩܠܝܠܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̣ܗܬ ܒܠܚܘܕ : ܘܡܢ
Elia:epLeonḤar : ܕܟܠܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܬܬܝܬܝܐ . ܗܠܝܢ ܚܕܬ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܠܐ ܢܘܣܦ X ܛܒ ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܟܝܬ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܇ ܠܐ ܦܓܥ . . . . ܥܕܟܝܠ . ܫܬܩ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܒܗܝܢ . X [ܕܠܐ ܪܓܝܫ ܗܘܝܬ ܒܗܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܢܬ . . ܕܝܢ . . .
Elia:epLeonḤar X ܣ]ܘܐܪܘܣ X[ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܐܡܪ ܠܝ ܕܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ . . . . . ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܕ̇ ܟܬܒ ܓܝܪ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܢܐܦܠܝܘܣ ܡ̇ܢ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܒܫܪ̇X ܡܠܐ̈ ܐܢܝܢ · . . . XX19X6-dddd . X1910 . . . ܗܠܝܢ . . ܝܬܐܝܬ ܗ̇ܘ ܪܫܝܥܐ ܓܪܡܛܝܩܘܣ . . . . ܟܬܒ X ܓܪܡܛܝܩܘܣ X