simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܘܢ ܚܝܐ̈
Elia:epLeonḤar ܡܢ ܟܕܘ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܬܕܡܪܘ .
Elia:epLeonḤar ܆ ܚܠܝܡܐܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܠܡܗ̇ ܡܬܝܩܢܐ
Elia:epLeonḤar ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܦܩܕ
Elia:epLeonḤar ܡܦܩܕ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܪܝܫܢܘܬܐ
Elia:epLeonḤar ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ XXXX ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ
Elia:epLeonḤar ܐܠܐ ܣܒܥܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܛܝܒ ܐܢܐ
Elia:epLeonḤar ܫ̇ܒܩܬ : ܠܘ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܐܝܟܢܐ
Elia:epLeonḤar ܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐܐܡ̇ܕ̇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܫܪܝܐ ܢܗܘܐ
Elia:epLeonḤar ܒܪܘܚܐ : ܘܠܐܒܗܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܗ ܒܪܘܚܐ ܦܫܩܘ
Elia:epLeonḤar ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܇ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐܐܬܟܢܫܘ ܇ ܗ̇ܝ
Elia:epLeonḤar ܕܝܘܠܦܢܐ ܬܪܝܨܐ : ܗܠܝܢ ܒܣܝܡܐ̈ ܕܣܝܥܬܟܘܢ ܡܚܒܝ̈
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܟܕܝܢܘܬܗܘܢ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܘܒܗ
Elia:epLeonḤar ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܐܪܐܢܬ ܆ ܬܪܝܢ̈
Elia:epLeonḤar ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܐܡܪܢ .
Elia:epLeonḤar ܡܬܟܬܫ ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ XXܢܐܘܪܓܝ X ܐܚܪܢܝܐܝܬ
Elia:epLeonḤar . ܠܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܠܝܘ ܠܗܢܐ ܚܕ
Elia:epLeonḤar X ܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈
Elia:epLeonḤar ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܣܬܒܪ ܗܢܐ ܛ̇ܒܐ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܐܬܘܥܕܘ ܆