simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
Elia:epLeonḤar ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ X ܣܘܩܢܣܘܣ
Elia:epLeonḤar ܆ ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܐܟܐ̈ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܘܣܦ
Elia:epLeonḤar ܡܫܬܘܕܐ ܕܢܠܦ ܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ
Elia:epLeonḤar ܠܕܝܠܝܬ̈ ܘܫܡܗܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܦܪܫܝܢ ܠܦܓܪܐ
Elia:epLeonḤar ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܐܬܝܕܥܬ :
Elia:epLeonḤar ܦܓܪܐ ܇ ܡܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܠܬܐ ܇ ܒܗ̇
Elia:epLeonḤar ܡܛܠ ܕܡܬܟܣܣܢẌ ²ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܡܢܕܪܝܫ ܡܚܕܐ :
Elia:epLeonḤar ܕܝܠܝܬܐ̈ ܠܡ ܘܓܕܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܫܚܠܦ ܗ̇ܘ
Elia:epLeonḤar ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܒܪ ܗܠܝܢ ܡܠܦ ܚܪܡ X
Elia:epLeonḤar ܕܝܚܝܕܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܘܟܝܬ
Elia:epLeonḤar . . . ܗܠܝܢ ܕܡܦܣ ܐܢܐ ܟܝܬ
Elia:epLeonḤar Xܢܐܘܪ ܘܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܬܝܬܝ̈
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܐܬܘܥܕܘ ܆
Elia:epLeonḤar ܡܫܟܚܐܢܫ ܠܡܬܚܪܝܘ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫ̇ܡܥ ܘܢܐܡܪ :
Elia:epLeonḤar ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܝܕܥܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܕܒܒܘܠܒܠܐܐܡܪܝܢ
Elia:epLeonḤar ܡܬܦܪܫܝܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ . ܐܠܐ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ
Elia:epLeonḤar ܟܠܗܘܢ ܟܘܢܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܡܥܠܝܐ̈ ܆ ܐܘ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܠܚܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕ ܣܘܐ̇X ܐ̣ܡܪ