simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܓܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ
Elia:epLeonḤar ܕܡܝܩܢܝܢ ܠܩܢܘܡܐ Xܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܕܫܬܐ
Elia:epLeonḤar ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܝܐ ܇
Elia:epLeonḤar ܕܫܪܝܟܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܡܟܐܝܬ :
Elia:epLeonḤar ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܠܐܘܢ . ܩܘܪܝܠܘܣ
Elia:epLeonḤar ܢܒܥܐ ܒܘܚܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
Elia:epLeonḤar ܕܟܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ ܩܛܪܓܬܟܘܢ :
Elia:epLeonḤar ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܗ̇ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
Elia:epLeonḤar ܕܝܚܝܕ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܐܝܠܝܢ ܕܝܚܝܕܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܡܫܝܚܐ Xܘܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ
Elia:epLeonḤar : ܐܬܝܕܥܬܘܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ
Elia:epLeonḤar ܡܫܬܘܕܐ ܕܢܠܦ ܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܠܚܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕ ܣܘܐ̇X ܐ̣ܡܪ
Elia:epLeonḤar ܇ ܐܬܚܘܝ̈ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ . ܗ̇ܝ
Elia:epLeonḤar ܆ ܐܡ̣ܪ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܇
Elia:epLeonḤar ܒܚܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܦܪܓܡܛܝܐ ܗ̇ܝ ܪܠܘܩܒܠ
Elia:epLeonḤar ܐܬܝܕܥܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܕܠܐ
Elia:epLeonḤar ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡܪܝܢ .
Elia:epLeonḤar ܟܕ ܡܬܦܫܟܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܗ ܇ ܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܘܒܕܓܘܢ ܐܬܬܦܝܣܐܦܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܠܐ ܡܫܘܕܥ