simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܝܚܝܕܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܘܟܝܬ
Elia:epLeonḤar ܠܟܘܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܢ̈
Elia:epLeonḤar ܒܪܘܚܐ : ܘܠܐܒܗܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܗ ܒܪܘܚܐ ܦܫܩܘ
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܐܦ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܆ ܕܐܦ ܦܪܨܘܦܐ
Elia:epLeonḤar ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܚܬ ܒܟܠ ܩܘܪܝܠܘܣ
Elia:epLeonḤar ܢܘܕܐ . XXܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܩܕܝܫܐ
Elia:epLeonḤar ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܚܐܪܐܢܬ ܆ ܬܪܝܢ̈
Elia:epLeonḤar ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܣܦܩܐܝܬ ܗܠܝܢ ܫܘܕܥ X ܪܠܐ
Elia:epLeonḤar X ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܘ ܡܕܡ
Elia:epLeonḤar ܡܬܚܙܐ ܟܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ
Elia:epLeonḤar ܗ̣ܦܟ ܢܣ̣ܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܡܪ X ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ
Elia:epLeonḤar ܫܡܗ ܡܠܦܢܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܘܠܗ ܬܘܒ
Elia:epLeonḤar ܫܡܗܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܝܚܝܕܐܝܬ ܡܫܬܡܗ
Elia:epLeonḤar ܡܢ ܟܕܘ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܐܬܕܡܪܘ .
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܪܒܥ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܝܚܐ .
Elia:epLeonḤar ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܟܚܐ ܇ ܕܐܡܝܪܐ
Elia:epLeonḤar ܠܘܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘܬ ܚܕܝܘܬܐ
Elia:epLeonḤar ܩܢܘܡܝܬܐܐܡ̣ܕ̇ ܡܕܝܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ ܆ ܡܬܝܕܥܐ
Elia:epLeonḤar ܘܗܠܟ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܣܓܝ ܦܐܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܟܠܗ̇ ܚܬܝܬܘܬܐ