simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar . Xܢܐܘܪܓܝ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܒܬܪ ܘܩܕܡ ܘܒܡܚܫܒܬܐ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܪܝܣܛܘܦܪܐ : ܒܣܩܘܒܠܝܘܬ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܦܪܘܒܐ ܆ ܐܦ
Elia:epLeonḤar . Xܬܬܝܬܝ̈ ܡܢܟܘܢ ܡܚܘܝܢ̈ ܆ ܘܠܩܢܘܡܐ ܠܘ ܓܕܫܐ ܐܠܐ ܟܝܢܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܐܢܢܩܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܓܪܓܘܪܝܘܣ ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܐܦ
Elia:epLeonḤar . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܦܓܥܐ ܒܗܝܢ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܆ ܬܟܬܘܒ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪܚܡܝ̈ ܠܡܫܝܚܐ ܕܝܠܢ ܆ ܕܡܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܢܒܥܐ ܒܘܚܢܐ ܕܡܠܐ̈
Elia:epLeonḤar . ܗܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܥܠ̣ܬ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܚܬ ܒܟܠ ܗܠܝܢ : ܗ̇ܝ ܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܡܫܒܚܐ ܆ ܛܒ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܝܕ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar . ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܐܡܬ ܫܡܗܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܠܡ ܝܠܝܕܐ ܘܒܪܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܘܡܠܬܐ ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar . ܘܠܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܫܚܠܦ : ܗ̣ܘ ܦܓܪܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܚܝܕܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܡܗ ܐܦ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ ܡܠܬܐ ܆ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar . ܘܠܗ ܬܘܒ ܩ̣ܪܐܐܠܗܘܬܐ ܇ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܩܒ̣ܠ ܟܕ ܗܟܢܐ ܐܬܩܪܝ ܗܠܝܢ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܆ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܗ ܫܡܗ ܡܠܦܢܐ ܒܝܕ
Elia:epLeonḤar . ܟܕ ܓܝܪ ܛܟܣܐ ܥ̣ܒܕ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܪܦܪܘܩܢ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܟܝܠ ܐܕܢܐ̈ ܕܫܡܥܢ ܦܪܘܫܐܝܬ ܢܫܡ̣ܥ
Elia:epLeonḤar . ܡܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܬܬܛܥܝܘ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܆ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܕܡܟܢ ܠܡܩܒܠܘ
Elia:epLeonḤar : ܐܝܠܝܢ ܕܝܚܝܕܐܝܬ . ܡܦܪܫܝܢ ܠܩܢܘ ܕܡܠܬܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܒܐ ܗܠܝܢ ܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܝܕܐ ܘܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܚܝܕ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar : ܐܠܐ ܘܡܛܠ ܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܠܡ ܕܐܢܫܘܬܐX ܡܬܐܡܪܐ ܒܬܘܠܬܐ ܗܠܝܢ XX17ܡܠܬܐ ܇ ܟܕ ܛܒ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܠܡܦܩܒܪܘܚܐ X ⁶⁶ܐ̇ܡܪ ܕܐ
Elia:epLeonḤar : ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡ ܝܚܝܕܐܝܬ ܐܘܟܝܬ ܡܪܢܝܐܝܬ ܕܣܘܥܪܢܗ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܙܪܥܐ ܘܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar : ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܘܟܝܬ ܡܪܢܐܝܬ ܕܝܠܗ ܠܡ ܕܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗ̇ܘ ܕܝܠܝܕܐ ܘܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܚܝܕܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Elia:epLeonḤar : ܕܟܠܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܬܬܝܬܝܐ . ܗܠܝܢ ܚܕܬ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܠܐ ܢܘܣܦ X ܛܒ ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܡܢ
Elia:epLeonḤar X X Xܢܐܘܪܓܝ Xܡܬܐܡܪܝܢ ܓܝܪ XXX0 ܕܡܚܝܕܝܢ ܠܚܕ . Ẍ ܆ ܗܠܝܢ ܢܦܫܗ ܡܬܟܬܫ ܆ ܟܬ̣ܒ ܗܟܝܠܐܟܡܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܐܬܬܝܬܝ ܐܝܬ
Elia:epLeonḤar X ܓܪܓܘܪܝܘܣ X ܗܕܐ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܆ ܗ̇ܝ . Xܩ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܓܪܓܘܪܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܪܦܘܫܩܐ ܕܛܘܒܐ̈
Elia:epLeonḤar X ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܝܢ ܦܪܘܫܬܐ ܘܡܝܩܢܢܝܬܐ : ܗ̇ܝ ܪܦܪܫܐ ܠܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥ̣ܒܕ ܡ̇ܢ ܠܩܘܒܠܢ : ܐܠܘܬܐܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐܓܪܬܐ ܗܕܐ
Elia:epLeonḤar X ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܢܣܛܘܪܝܘܣ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ : ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܡܫܬܐܠ ܗ̣ܘ ܕܢܐܡܪ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܪܢܝܐ ܚܕܝܘܬܐ ܆
Elia:epLeonḤar X ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܐܘ ܣܘܥܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܘ ܒܡܚܫܒܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܒܗ̇ ܟܐܡܬ ܫܪܝܐ : ܠܐܓܪܬܐ ܠܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܕܪܬ
Elia:epLeonḤar X ܢܨܝܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܗ̣ܝ ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩܝܡܘ : ܢܬܠ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠXܢܐܝܬ