simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܠܝܢ̣ ܒܠܥܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܡܝܬܪܢ̣̈ ܐ̇ܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܘܚܘܣܢܐ̣ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܦܠܐ ܥܕܟܝܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܠܐ ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܦܝܘܬܗܘܢ ܘܕܚܠܬܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܩܪܒܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܓܘܪܓܝܗܘܢ̈ . ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܕܩܒܠܘ ܫܘܟܢܐ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܡܠܠ̣ ܐܠܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܗܘ̇ܐ ܡܬܗܓܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܒ̇ܕ ܒܗ ⁵ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ ܕܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܦܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X . ܐܦ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢܗܪܢ̈ ܘܡܦܫܩܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁸ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܩܝܡ ܚܘܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ X ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܢܐ ܗ̣ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܠܬ ܒܠܥܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܝܚܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܥܨܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܢ ܒܡܠܟܘܬܗ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܗX ܠܐܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ ܛܘܒܢܐ̈ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ̈ ܡܢ ܠܬܚܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ . ܩܕܡܝܐ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܗܘܢ . ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܦ ܠܢ ܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܕܐ̣ ܕܐܝܟ