simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . O⬩ ³
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ⁴ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܢܦܫܐ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܚܪܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܚܪܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܚܫܘܗܝ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܫܠܝܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܫܠܝܐ ܘܩ̇ܢܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܘܕܢܚܐ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܦܚܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܡܐ ܕܚܙܝܗܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܙܗܪ ܠܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܕܟܡܐ ܕܐܝܬܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܟܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܛܢܐ ⁸ܚܝܠܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܕܝܢ ܢܛܪܘ ܗܠܝܢ ܘܗܦܟܘ ܠܘܬܗ ܐܡ̣ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܕܟܣ̣ܝܬ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܣܟܘܠܬܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܝܢ̈ ܠܝܠܘܕܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܠܡ ܕܐܡ̣ܪ ܐܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܟ ܐܒܝ ܕܟܣ̣ܝܬ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܓܠܝ̣ܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܡܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܦܣܩܘܢ ܐܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܢܛܪܬܘܢ ܢܛܘܪܬܗ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܥܠܡܐ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܚܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܗܒܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ