simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܣܦܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝ ܐܡ̇ܪܬ ܥܠ ]ܕܐܡܪܢܢ X[ ] ܗܠܝܢ . . . ]ܘܗܢܐ ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܣܓܝ ܐܡ̇ܪܬ ܥܠ ]ܕܐܡܪܢܢ X[ ] [ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ . ܗܠܝܢ . ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܣܦܩܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܘ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ ܛܘܒܢܐ . ܩܕܝܫܐܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܓܠ̣ܐ ܠܝ ܐܠܗܐ ܕܒܬܪ ܬܠܬ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ ܛܘܒܢܐ . ܩܕܝܫܐܕܝܢ ܐܒ̇ܐܐܫܥܝܐ ܛܘܒܢܐ . ܩܪܝܫܐܕܝܢ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܡܢܢ ܒܥܠܬܐ̣ ܥܠ ܕܡܢ ܐܠܝܨܬܐ̈ ܐܣܬܒܪ ܗܠܝܢ ܘܡܚܘܐ ܠܢ ܡܠܟܘܬܗ ܘܫܘܒܚܗ̇ ܒܓܠܝܢܐ ܕܢܘܗܪܗ ܕܥܠܝܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܚܣܝܪܐ ܥܠܬܐ ܡܢ ܫܘܡܠܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܘܐܪܝܡܗ ܘܩܒܥܗ ܒܪܫܗ ܕܟܬܒܗ . X ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܬܓܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܣܘܟܠܐ ܝܚܝܕܝܐ ddܬܗ ܩ̇ܢܐ . ܒܕܓܘܢ ܡܩܦ ܗܠܝܢ ܠܡܗܝܡܢܘ ܙ̇ܕܩ ܡܫܪܪܐܝܬ ܒܡܪܝܐ X . X XX ܟܠ ܓܝܪ ܚܕ ܚܕ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܡܪ : ܡܢ ܥܘܗܕܢܗܐܡܝܢܐ ܕܡܪܢ ܇ ܡܢ ܪܢܝܐ ܗܠܝܢ ⁵ X | XX X¹0ܨܠܘܬܐ ܗܟܝܠ ܡܬܩܝܡܐ ܘܡܫܬܡܠܝܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܦܣܩ ܣܒܪܐ̣ ܡܐܝܢܘܬܐ̣ ܩܘܛܥ ܪܥܝܢܐ̣ ܗܠܝܢ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܢ ܘܠܘܩܒܠ ܨܠܘܬܐ ܇ X ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܝܡܝܢ ܠܐ ܡܬܩܝܡ ܒܐܢܫ ⁵ܘܡܬܓܡܪ ܇ ܡܝܬܪܬܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܠܐ ܓܝܪ ܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܪܝܢܢ : ܕܚܘܒܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܫܠܝܐ ܒܬܠܬܐ ܙܢܝܐ̈ ܗܘ̇ܐ ܇ ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܦܠܐ ܕܩܪܝܒܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܫܠܝܐ . ܡܬܦܠܚ ܘܡܫܬܡܠܐ . ܠܘܩܒܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܚܫܢܝܐ |ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܩܢܝܢ ܫܟܝܪܐ̈ ܠܘܬ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ XXXXXXdd ¹X1 . X0 XXX1ܘܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܘܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܬܝܕܥܬ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ ܡܬܓܡܪ ܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܇ X ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܢܘܟܪܝܛܐ̈ ܘܚܒܝܫܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ . ܡܕܝܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܕܒܥܨܬܐ ܘܒܥܡܠܐ ܣܓܝܐܐ ܨ̇ܒܐ ܡܪܢ ܕܢܛܪ ܗܠܝܢ X ܆ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܠܡ ܕܡܪܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܩܝܡ ܚܘܒܐ ܕܩܪܝܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܝܪ ܗܘ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ : Xܕܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܗܠܝܢ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . O⬩ܪܥܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܘܣܦ : Xܕܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ² X ܘܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܗܠܝܢ . O⬩ܪܥܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡܝܪ ܗܘ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . ܒܬܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܣ̇ܕܪ ܠܗܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : Xܝܗ̇ܒ ܡܟܝܟܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ̣ ܝܗ̇ܒ ܗܠܝܢ X . XܩddXX X ⁵ܕܡܬܩܝܡ ܡܢܗܝܢ X ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܩܝܡ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗ ܘܐܝܟ ܚܝܠܗ ܆ ܓܕܫܐ ܕܡܬܝܗܒ ³ܠܗ ܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܠܐ ܪܢ̇ܐ ܘܡܬܟܬܫ ܘܟ̇ܐܒ ܠܗ ܕܢܬܪܨ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ¹¹ ܐܚܐ̈ ܦܫܝܛܐ̈ ܕܥܡܪܝܢ ܒܫܠܝܐ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܡܪܢ̣ ܐܦܢ ܗܠܝܢ ܒܦܣܘܩܐ X18 XXܗܢܐ ܣ̣ܡ ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ : ܕܠܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܢ ¹²ܨܒܝܢܗ ܘܐܝܟ ܚܝܠܗ ܆ ܓܕܫܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܗ ܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ̣ ܘܠܐ ܪܢ̇ܐ ܘܡܬܟܬܫ ܘܟ̇ܐܒ ܠܗ ܕܢܬܪܝܨ