simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܣܓܝ ܣܦܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝ ܐܡ̇ܪܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ ܛܘܒܢܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܘܗܪܗ ܕܥܠܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܣܝܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܕܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܣܘܟܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܫܬܡܠܝܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܝܡܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܫܬܡܠܐ . ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ : ܕܚܘܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXX1ܘܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܚܫܢܝܐ |ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܡܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܝܕܥܬ ܕܒܫܠܝܐ ܝܬܝܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܩܝܡ ܚܘܒܐ ܕܩܪܝܒܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ܪܥܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡܝܪ ܗܘ ܒܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܥܠ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ : Xܕܥ̇ܨܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܩܝܡ ܆ ܗܠܝܢ ܕܣ̇ܕܪ ܠܗܝܢ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܟ̇ܐܒ ܠܗ ܕܢܬܪܨ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܘ ܕܝܢ : ܗܠܝܢ ܠܡ ¹¹ ܐܚܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܟ̇ܐܒ ܠܗ ܕܢܬܪܝܨ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ¹²ܨܒܝܢܗ ܘܐܝܟ