simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܗ̣ܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܥܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܕܒܪܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXX1ܘܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܚܫܢܝܐ |ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܡܩܘܝܢ ܥܡܗ̣ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗ̣ܘ ܡܘܠܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܢܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܙܝܢܐ̈ ¹¹ܐܚܪܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒܝܫܬܐ̈ ܫܘܝܐܝܬ ܆ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܐܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܟ̇ܐܒ ܠܗ ܕܢܬܪܨ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܡܬܪܣܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܩܠܣܐXܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܫ̣ܩ ܐܦ X ܗܠܝܢ ܕܡܘܫܐ X O⬩ܘܐܠܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̣ܢܝܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ XXܘܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܕܐ̣ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܕܒ̇ܥܐ ܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܚܠܝܡܐ̈ ܢܗܘܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܣܦܐ̣ ܣܦܩܢ̈ ܠܝ ܗܠܝܢ ܇ ܗܢܐ ܠܘܩܒܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ³ ܢܨܚܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܣܝܪ ܒܦܣܩܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܐܬܥ̇ܨܝܬ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܐܡܪ ܠܘ ܐܝܟ