simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܫܠܝܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܝܡܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ̣ ܕܐܝܠܝܢ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X . X ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܥܐ̈ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܢܝܫܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܕܢܘܒܕܝܗ̣̇ ¹ܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ |ܢܦܫܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܒܝܢܘ ܗܠܝܢ ܗܕܝܘܛܐ̣̈ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܡܝܪ ܘܡܛܝܒ ܆ ܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ¹¹
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܡܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܢܘ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . X ܐܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܡܠܠ̣ ܐܠܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܗܘ̇ܐ ܡܬܗܓܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܨܥܝܪܬܐ̈ ⁸ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܡܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܘܝܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܚܐ̈ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ̈ ܠܛܘܒܢܐ Xܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܡܠܝܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܟܠ ܟܠ ¹³ܚܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܚܘܪ ܒܐܢܫ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܢܛܝܪܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܡܝܬܪܢ̣̈ ܐ̇ܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܠܐ̈ ¹ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܡܥܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ