simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕܝܢ̣ ܟܡܐ ܚܕܘܬܐ ܣ̇ܒܪXX ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܒܢܦܫܗ ܕܗ̇ܘ ܕܫܪܝ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ : ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ | ³ܕܘܒܪܐ̈ ܡܩܦܚܝ̈ ܦܓܪܐ ܡܐ X8 XXܕܡܬܦܠܚܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܐܟܘܠ ܐܢܫ ܠܚܡܐ̣ ܐܘ ܠܒܘܫܐ ܕܣܩܐ̣ ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܦ ܠܢ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܢܣܝܟ ܕܘܒܪܢ ܒܥܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܓܡܪ ܠܐ ܫ̇ܠܡ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܡܬܚܬܚܬܢܐ ܥܡܗܘܢ . ܒܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܕ ܡܦܣ ܒܚܘܣܪܢܐ X ܕܡܢܗܝܢ . ܒܟܢܘܫܝܐ ܓܝܪ ܕܓܘܐ ܕܐܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܒܕܓܘܢ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܙܗܪ ܡܛܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܕܒܫܠܝܐ ܥܡܠܝܢ ܇ ܐܠܐXX ܙ̇ܕܩ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܡܨܠܝܢ ܥܠ ܒܘܛܠܗܘܢ̣ ܓܘܢܐܝܬ ܡܨܠܝܢ . ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܡܫܬܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ̣ ⁷ܐܝܟܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܟܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫܬܘܕܝ̣ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܕܝܬܝܪܝܢ ܘܫܒܝܚܝܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܘܓܐܗܘܢ ܫܪܘܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܢܛܘܪܬܐX ܗܠܝܢ ܘܠܡܐܙܠ ܠܚܓܐ ܠܡܙܒܢܘ ⁴ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܗ̣ܢܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ ܡܢ ܠܥܠ . ܢܩܦ ܡܟܝܠ ܠܣܕܪܐ ܕܦܘܫܩܐ . XX ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܦܫܩܝܢ ܠܗܘܢ ܠܦܬܓܡܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩ̣ܛܪܓ ܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬ ܗ ܇ O⬩ܗܘܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܝܘܠܐ̈ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܡܛܫܝܬܐ ܘܡܢ ²ܟܠܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܡܟܝܠ ⁸ܚܫܐ̈ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܫܡܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ : Xܡܐ Xܢ ܠܡ ⁷ܗܘܢܐ ܟܡܐ ܕܪܢܝܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܬܒ̇ܥ ܡܢܢ ܆ X ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܟܦܢܐ ܕܡܕܪܟ ܗܠܝܢ ܠܒܢ ܐܝܟ ܐܒܗܝܢ̣̈ ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܠܡܛܪ ܦܓܪܢ ³ܡܢ ܚܛܗܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܫܘܟܢܐ̈ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܥܡܝܠܝ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܡ̇ܪ ܠܢ ܒܚܙܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܘܕܚܙܘܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ ܗܘܝܐ̣ ܡܢ ܕܘܪܫܐ ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ̣ ܘܡܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡ ܟܠܗܘܢ : Xܢܕܡܛܠ ܕܓܒܝܬܐ ¹⁸ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܕܦܝܢ ܠܕܝܘܐ ³ܕܙܢܝܘܬܐ ܡܢ ܘܥܕܗ ܕܝܚܝܕܝܐ̣ ܘܩ̇ܢܐ ܗܠܝܢ ܘܒܪܘܚܐ ܡܟܝܟܬܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ²ܚܫܝܫܬܐ ܇ ܥܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܕܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠ̣ܦ ܘܙܗ̣ܪ ܇ ܟܕ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܡܫܘܚܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܕ ܐܢܘܢ ³³ܒܛܟܣܐ̣ ܥܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܥܣܪ ܛܘܒܢܐ̈ ܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܒܙܒܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܚܣ ܒܫܘܒܗܪܐ ܐܘ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܥܒܘܪܐ ܆ ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܘܕܬܠܬ ܕܐܦ ܡܢ ܚܣܝܘܬܟܘܢ ܦܝܣܐ ܐܬܩܪܒ ܠܒܨܝܪܘܬܝX ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܚܠܦ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܫܪܒܐ̈ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘܬܐ̣ ܥܘܗܕܢܐ XX11 ܕܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܫܝܘܠ̣ ܗܠܝܢ ܘܒܗܘܢ ܦ̇ܩܕ ܠܗ ܕܢܚܘܪ ܘܢܬܒܩܐ ܒܟܠܥܕܢ : ܐܝܬܝܗܘܢ |ܕܝܢ