simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs O⬩ XX X ܗܠܝܢ ܛܪ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܒܬܪܗ̇ ܇ X ܗܠܝܢ ܩܪܝܒܬܐ̈ ²ܢܐܙܠܢ̈ ܠܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܫ̣ܩ ܐܦ X ܗܠܝܢ ܕܡܘܫܐ X O⬩ܘܐܠܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ X ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܢܐ ܗ̣ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܣܝܒܘܬܗ . XX ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܡ̇ܬ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . XX XX ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܪܫ̇ܡܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̣ܢܝܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ XXܘܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܨܠܝ ܥܠ Xܝܐܚܐ̈ ܗܠܝܢ ¹ܫܪܘܝܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܠܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ : Xܥܠ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܣܢܝܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܐܝܬܝܗܘܢ |ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘܬܐ̣ ܥܘܗܕܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ ²ܒܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ̣ X ܏ܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܛܫܝܬܐ ܘܡܢ ²ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܩ̣ܛܪܓ ܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܚܙܐ ܐܢ ²⁵ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܘܐܢܗܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܕܢܘܒܕܝܗ̣̇ ¹ܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܬܕܒܪܘ XXܫܦܝܪ ܆ ܗܠܝܢ ܒܓܗܢܐ ܡܫܬܢܩܝܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܒܨܝܪ ܡܫܬܢܩܝܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܡܠܝܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܟܠ ܟܠ ¹³ܚܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܡܝܪ ܘܡܛܝܒ ܆ ܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ¹¹