simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝܠܦܝܢܢ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܦܣܩܘܢ ܐܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܘܘ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܠܬ ܒܠܥܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܘܡܪܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܡ̇ܬ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܙܘܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܘܟܢܐ̈ ܡܬܝܗܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܘܗܪܗ ܕܥܠܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܣܝܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܟܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ | ³ܕܘܒܪܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܠܗܘܢܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܨܒ̇ܐ ܕܢܐܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܥܒܕ ܬܒܥܬܗ̇ . ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ⁷ܕܠܐܡܬܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܛܢܐ ⁸ܚܝܠܐ . ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕܝܢ̣ ܐܡ̇ܪ : ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܘ ܕܝܢ : ܗܠܝܢ ܠܡ ¹¹ ܐܚܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܩܠܣܐXܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܪܛܢ . O⬩ܐܦ ܗܠܝܢ ܣܓܝ ܢܗܝܪܢ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܒܣܪ . O⬩ܢܗܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ . X8ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X . X ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܥܐ̈ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ : X ܗܠܝܢ ¹ܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܝܠܕܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ : X ܗܠܝܢ ܓܝܪ ⁷ܕܐܠܗܐ ܡܢ