simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܝܠܦܝܢܢ ܐܦ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܇ ܘܕܠܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܚܝ ܗܘ ܘܕܦܪܗܣܝܐ ܝܬܝܪܬܐ ܩ̇ܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐ̇ܙܠ ܗܘܐ ܨܝܕ ܙܩܝܦܐ . ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܩܡܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢܦܣܩܘܢ ܐܢܝܢ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܗܘܘ ܠܗ ⁵ܟܠܠܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܡܬܒܩܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܦܠܐܬܐ̣ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܢܚܙܐ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܬܠܬ ܒܠܥܕ ܡܢ ܡܩܒܠܢܘܬܐ XXXX |ܕܪܘܚܐ ܕܡܢ ܥܡܕܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܢܩܢܝܢ ܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܒܘܣܡܐ ܕܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܣܡ̇ܬ ܗܪܟܐ ܕܐܦܘܩ ܪܘܚܐ ܚܠܦ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܡܠܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢܫܐ̈ ܩܕܢܫܐ̈ X ܗܘ̇ܐ ܒܙܒܢ ܙܘܡܪܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܫܘܟܢܐ̈ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܥܡܝܠܝ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܡ̇ܪ ܠܢ ܒܚܙܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܘܕܚܙܘܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܡܢܢ ܒܥܠܬܐ̣ ܥܠ ܕܡܢ ܐܠܝܨܬܐ̈ ܐܣܬܒܪ ܗܠܝܢ ܘܡܚܘܐ ܠܢ ܡܠܟܘܬܗ ܘܫܘܒܚܗ̇ ܒܓܠܝܢܐ ܕܢܘܗܪܗ ܕܥܠܝܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ | ³ܕܘܒܪܐ̈ ܡܩܦܚܝ̈ ܦܓܪܐ ܡܐ X8 XXܕܡܬܦܠܚܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܐܟܘܠ ܐܢܫ ܠܚܡܐ̣ ܐܘ ܠܒܘܫܐ ܕܣܩܐ̣ ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܣܦܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝ ܐܡ̇ܪܬ ܥܠ ]ܕܐܡܪܢܢ X[ ] ܗܠܝܢ . . . ]ܘܗܢܐ ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܨܒ̇ܐ ܕܢܐܡܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣ̣ܡ ܒܗܢܐ X ܦܣܘܩܐ : ܕܐܢ ܗܘ ܗܠܝܢ ܡܫܡܗ ܇ ܡܢܪܬܐ ܠܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ̣X0 ܫܪܓܐ ܕܝܢ ܠܗܘܢܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ⁷ܕܠܐܡܬܝ ܫܡ̇ܥ ܠܝ XXܐܠܗܐ . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ ܗܠܝܢ ܇ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܙܒܢܐ ܠܐ ܐܬܬܘܝ̣ ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܐܥܒܕ ܬܒܥܬܗ̇ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܠܚܘܕ̣ ܐܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܇ Xܟܕ ܕܝܢ ܫܡܠܝܘ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܝܗ̣ܒ ܫܘܠܛܢܐ ⁸ܚܝܠܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܚܕܝܢ̣ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܘܗ̇ܘ ܕXܠܚ ܘܡܩܪܒ ܚܠܦ ܡ̇ܠܟܗ ܘܙ̇ܟܐ ܚܕܝܢ̣ ܐܡ̇ܪ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ¹¹ ܐܚܐ̈ ܦܫܝܛܐ̈ ܕܥܡܪܝܢ ܒܫܠܝܐ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܡܪܢ̣ ܐܦܢ ܗܠܝܢ ܒܦܣܘܩܐ X18 XXܗܢܐ ܣ̣ܡ ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ : ܕܠܐ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܝܢ̈ ܡܩܠܣܐXܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܐܦܢ ܟܡܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܛܟܣܐ ܗܠܝܢ ܦܠܚ ܘܗ̇ܘ ܬܘܒ ܕܡܛܠ ܪܓܬ ܒܘܣܡܐ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܓܝ ܢܗܝܪܢ̈ . X X0ܒܝܕ ܐܪܒܥ ¹ܨܒܘܢ̈ ܗܘddܐ ܚܪܒܬܐ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܠܩܪܝܒܐ ܇ ܘܒܗ̇ܝ XXܕܢܚܣܘܡ ܇ ¹ܘܒܗ̇ܝ ܕܢܪܛܢ . O⬩ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . X8ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : Xܒܝܕ ܐܪܒܥ ܨܒܘܢ̈ ܣܓܝܐ ܙܢܝܘܬܐ XX ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܇ ܘܕܢܚܒ ܒܣܘܘܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܕܒܒܣܪ . O⬩ܢܗܝܪܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܠܬ ܫܥܐ̈ : ܫܥܬ ܡܘܬܐ ܘܫܥܬ ܕܝ̣ܢܐ ܘܫܥܬ XXܓܗܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܕܣܡܠܐ̣ ܗܝܕܝܢ ܕܘܟܪܢܗ̇ ܢܗܘܐ ܥܡ ܫܡܝܢܐ̈ X . X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܝܠܕܢ̈ ܬܠܬ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܗܝܢ : ܗܠܝܢ ܘܒܝܫܘܬܗ ܕܐܚܪܢܐ ⁴ܕܠܘܬܝ ܠܐ ܝܕܥ̇ܬ . XX ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ⁷ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܢܦܫܗܝܢ ܐܬܝܢ̈ ܐܢ ܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܛܘܫܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܗܘܢܢ ܒܙܒܢܐ ܕܨܠܘܬܐ̣ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܐܡ̇ܪ : X