simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܕܡܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܨܝܕ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܛܘܪܦܐ ܘܐܒܠܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܒܟܝܢ̈ ܩܕܡ ܦܪܘܩܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܕܐ̣ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܥܠ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ : Xܕܥ̇ܨܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܡܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܗܠܝܢ ⁵ܝܕܥܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܩܛܝܢܐܝܬ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ⁸ܡܬܒܩܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܣܝܪ ܒܦܣܩܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ ܕܝܘܐ̈ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܨܘܡܐ̈ ܕܦܓܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܝܢ̈ ܠܝܠܘܕܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܠܡ ܕܐܡ̣ܪ ܐܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܨܠܝ ܥܠ Xܝܐܚܐ̈ ܗܠܝܢ ¹ܫܪܘܝܐ̈ ܕܣ̣ܡ ܠܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܬܕܒܪܘ XXܫܦܝܪ ܆ ܗܠܝܢ ܒܓܗܢܐ ܡܫܬܢܩܝܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܚܪܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܚܪܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܚܫܘܗܝ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXX1ܘܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܚܫܢܝܐ |ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܠܬܠܬܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝܐ̈ ܢܩܝܦܐ ܪܡܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ¹0̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ¹¹ܗܟܝܠ ܐܒܗܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܨܝܐ ܕܢܬܓܡܪܘܢ̣ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ : ܕܢܕܟܐ ܐܢܫ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܘ ܕܝܢ : ܗܠܝܢ ܠܡ ¹¹ ܐܚܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܠܬ ܒܠܥܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܐܠܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܕ