simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܦܠܚܝܢ ܒܝܫܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܛܠ ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܬܛܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܝܠܐ̈ Xܘܐܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܥܠ ܢܦܫܗ̣ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܙܟ̣ܐ ܐܢܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܪܨ̈ ܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܦܘܩܕܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܫܘܠܛܢܐ⁷ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝܠܦܝܢܢ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܒ̇ܕ ܒܗ ⁵ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ ܕܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ⁸
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܪܢܝܐ ⁷ܡܘܬܪܢܐ̣ ܕܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܚܙܝܐ̈ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁷ܫܪܟܐ ܕܥܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܬܐܣܘܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁸ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܩܝܡ ܚܘܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܐܢܫ ܐܦ ܗܠܝܢ ²³ܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܗ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܩܝܡ ܚܘܒܐ ܕܩܪܝܒܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܕ ܬܩܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟܘܢ ܬܫܠܡܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܣܟܢܬܐ X ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܘܢܝܗ̣̈̇ O⬩
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܢܥܬܐ̈ ܕܦܚܐ̈ ܢܟܝܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܇ ܟܠܝܢ̈ ܠܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܐ ܕܫܡܠܝ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܆ ܟܢ ܡܫܬܘܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܦ ܣܥܪܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܘܬܐX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܬܕܒܪܘ XXܫܦܝܪ ܆ ܗܠܝܢ ܒܓܗܢܐ ܡܫܬܢܩܝܢ .