simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܚܕܝܢ̣ ܟܡܐ ܚܕܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܟܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ | ³ܕܘܒܪܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܗܘܢ . ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܦ ܠܢ ܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܙܗܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܕ ܡܦܣ ܒܚܘܣܪܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܕܒܫܠܝܐ ܥܡܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܬܝܪܝܢ ܘܫܒܝܚܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ XXܡܫܬܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ̣ ⁷ܐܝܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁴ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܣܘܓܐܗܘܢ ܫܪܘܝܐ̈ ܐܢܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܦܫܩܝܢ ܠܗܘܢ ܠܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܛܫܝܬܐ ܘܡܢ ²ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܩ̣ܛܪܓ ܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܡܟܝܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܓܪܢ ³ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܒ̇ܥ ܡܢܢ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܙܘܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܘܟܢܐ̈ ܡܬܝܗܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹⁸ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܘܝܐ̣ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܕܦܝܢ ܠܕܝܘܐ ³ܕܙܢܝܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܘܢ ³³ܒܛܟܣܐ̣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܠ̣ܦ ܘܙܗ̣ܪ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ ܛܘܒܢܐ̈ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܬܝܬܬܐ ܕܫܪܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘܕܬܠܬ ܕܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܐܝܬܝܗܘܢ |ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘܬܐ̣ ܥܘܗܕܢܐ