simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܐܦܢ ܕܚܕ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܗܠܝܢ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܢܩܝܦܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ . ܗ̣ܢܝܢ ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܕܒܪܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܠܘ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܚܐ̈ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܪܐ ܢܕܘܢ Xܝ ܠܚܒܪܗ ܆ O⬩ܕܝ̣ܢܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܚܫܢܝܐ |ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܩܢܝܢ ܫܟܝܪܐ̈ ܠܘܬ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ XXXXXXdd ¹X1 . X0 XXX1ܘܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܘܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܗ̣ܘ ܡܘܠܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܥܪܩܘܢ ܘܢܫܒܩܘܢܝܗܝ X ܕܡܝܐ ܗܠܝܢ Xܕܐܢ ܕܐܢܫ ܢܣ̇ܒ ܠܗ ܒܒܢܝܐ̈ ܠܐܢܫܝܢ̣̈ ܠܐ ܡܩܘܝܢ ܥܡܗ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܪܒܥܐ ܙܝܢܐ̈ ¹¹ܐܚܪܢܐ̈ ܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܕܠܐ ܐܓܪܐ ܗܠܝܢ ܥܠܠܢ̈ ܡܣܬܥܪܢ̣̈ X¹0 ܚܘܝ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܙܢܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܥܐܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ̣ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܗܠܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܚܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܫܘܝܐܝܬ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗ ܘܐܝܟ ܚܝܠܗ ܆ ܓܕܫܐ ܕܡܬܝܗܒ ³ܠܗ ܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܠܐ ܪܢ̇ܐ ܘܡܬܟܬܫ ܘܟ̇ܐܒ ܠܗ ܕܢܬܪܨ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܦ ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̣ ܐܠܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ . ܗܠܝܢ ܡܬܩܪܐ ܪܘܚܐ ܡܘܠܕܢܐ̣ ܐܚܪܢܐ ²³ܕܝܢ ܪܘܚܐ X ܡܬܪܣܝܢܐ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܝܢ̈ ܡܩܠܣܐXܝ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܐܦܢ ܟܡܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܛܟܣܐ ܗܠܝܢ ܦܠܚ ܘܗ̇ܘ ܬܘܒ ܕܡܛܠ ܪܓܬ ܒܘܣܡܐ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܘܫܐ X O⬩ܘܐܠܝܐ X ܘܫܠܡܗ ܠܡܐܡܪܐ . ܫܠܡ ܦܘܫܩܐ ܕܡܐܡܪܐ ܗܠܝܢ ܢܘܚܡܐ . XX ܘܡ̣ܢ ܕܫܡܠܝܗ ܠܦܚܡܐ ܕܥܡ ܝܥܩܘܒ̣ ܦܫ̣ܩ ܐܦ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܠܐ ܫܠܝܢ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܛܠܝܐ̈ ܚܣܝܪܝ̈ ܡܕܥܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܬܩܢܐ̈ ܆ ܘܠܘ ܗ̣ܢܝܢ ܥܘܢܝܬܐ̈ XXܘܩܢܘܢܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܚܕܐ̣ ܕܐܝܟ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܘܥܒܝܕܐ̈ ܚܝܒܝܢܢ ܕܢܦܠܘܩ ܠܡܪܢ ܗܠܝܢ ܕܠܡܚܪ ܡܬܚܪܪ ¹⁰ . O⬩ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܠܦ ܠܢ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠܗܘܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܘܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܘ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ ܛܘܒܢܐ . ܩܕܝܫܐܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܓܠ̣ܐ ܠܝ ܐܠܗܐ ܕܒܬܪ ܬܠܬ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܠܗ ܚܠܝܡܐ̈ ܢܗܘܘܢ X ܒܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܗܝܘܠܐ̈ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥܡܘܛܢ̈ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ X ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐ ܡ̣ܪ : X ܕܒ̇ܥܐ ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܗܢܐ ܠܘܩܒܠ ܬܠܬ ܡܢܘܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܬܟܬܫ̣ ܟܕ ܥܣܪܝܢ ܗܠܝܢ ܓܐ̇ܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܙܢܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܟܣܦܐ̣ ܣܦܩܢ̈ ܠܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠܗܘܢ ³ ܢܨܚܢܐ̈ ܚܫܝܒܐ ܠܗ ܢܦܫܗ ܕܚܛܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܗܠܝܢ ܘܐܬܗܕܪ ܐܦ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܚܝܠܐ̈ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܘܒܬܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܗܠܝܢ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܝܪ ܒܦܣܩܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈ |ܕܚܛܝܬܐ ܡܫܡܗ ܇ ܡܢܪܬܐ ܗܠܝܢ ܘܦܣܩܝܬܐ̣̈ ⁷ܥܡ ܣܐܬܐ ܘܡܘܕܝܐ ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܐܡܪ ܠܘ ܐܝܟ ܪܚܡ ܥܕܠܝܐ̈ ܕܐܚܝ̣̈ ܐܠܐ ܕܐܓܠܐ ܘܐܚܘܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܟܠܗ̣̇ܐܦܢ ܣܝܡܐ ܠܚܕ ܡܢ ܛܠܝܐ̈ . ܐܬܥ̇ܨܝܬ ܕܝܢ