simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܦ ܣܥܪܢ ܠܪܫܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܝܫܘܬܐX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܚܐ̈ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܡܢ̈ ܠܛܘܒܢܐ Xܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܓܪܢ ³ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܒ̇ܥ ܡܢܢ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܙܗܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܕ ܡܦܣ ܒܚܘܣܪܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦ̇ܩ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܦ̇ܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܚܪܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܚܪܘܪܐ̈ ܕܡܢ ܚܫܘܗܝ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ X ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܢܐ ܗ̣ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܓܪܢ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܒ̇ܥ ܡܢܢ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁷ܫܪܟܐ ܕܥܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܠܐ ܬܐܣܘܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ XXܐܚܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܚܕܐ̣ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ܗ̣ܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܐ̈ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܢܥܬܐ̈ ܕܦܚܐ̈ ܢܟܝܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܕܥܢܐ ܕܡܥܗܕܢܝܟܝ̈ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܠܐܝܢܐ ܕܒܥܝܐܐܢܬܝܐܬܢܩܦܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܐ ܩܢܝܢܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܒܐ̈ XXܡܨܪܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܘܡܚܘܐ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܩܘܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܒܬܪܗ̇ ܇ X ܗܠܝܢ ܩܪܝܒܬܐ̈ ²ܢܐܙܠܢ̈ ܠܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܒܝܢܘ ܗܠܝܢ ܗܕܝܘܛܐ̣̈ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܘܒܥܒܕܘܬܐ X ܡܪܝܪܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܡܦܝܣܝܢ ܠܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܒܨܒܘܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ̣̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܓܪܐ̈ ܕܟܠܗ ܝܘܡܐ