simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ . [40 19 4 . 1 2]ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܦܫ̣ܪ ܐܦ ܗܠܝܢ ܪܝܫܝ . ܚܝܘܬ ܟܢܦܐ ܩ̇ܪܐ ܠܢܨܐ̈ ܘܠܟܘܕܪܐ̈ ܘܠܥܘܪܒܐ̈ .
ComGenExod ܕܒܝܬ ܫܝܬ . ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ . ܘܗܢܘܢ ܒܣܪܘ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܡܬܚܡܝܢ ܗܘܘ
ComGenExod ܠܡܢܛܪܘܬܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܦܓܪܝܢ̈ ܡܢܛܪ ܒܩܝܡܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܢܬܢܛܪ ܒܪܩܝܥܘܬܗ . ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪܐܠܗܐ . ܐܦ ܕܠܐ
ComGenExod ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܕܒܥܠܬ ܟܦܢܐ ܠܡ ܥ̣ܠ ܐܒܪܗܡ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܗܘ̣ܐ ܠܡ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܒܝܬ ܐܝܠ . ܨܚܚܐ . ܚ . X [12 , 14--15]ܒܬܪ
ComGenExod ܕܫܪܟܐ . 25ܐܝܣܟܪ ܠܡ ܓܒܪܐ ܓܢܒܪܐ ܕܪܒܝܥ ܒܝܬ ܫܒܝܠܐ̈ . ܗܠܝܢ ܠܥܠ ܚܝܪܐ . . [14 , ̇ 1X]ܒܬܪ ܝܗܘܕܐ ܐܡ̇ܪ ܡܟܝܠ ܥܠ
ComGenExod ܕܥܒܕܘ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢ ܗܕܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ . ܡܚܕܐ ܦܪܥܘܢ ܢܦ̇ܠ ܗܠܝܢ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܠܡܟܠܐ ܠܚܪܫܐ̈ ܕܠܐ ܢܬܡܘX ܠܡܥܒܕ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
ComGenExod ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬܐ̈ ܘܢܘܪܒܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ .
ComGenExod . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ . ܩ̇ܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈
ComGenExod ܕܗܘܝ̈ ܡܢܗܘܢ . ܡܢ ܐܪܥܐ 20ܓܝܪ ܘܡܝܐ̈ ܘܢܘ̇X ܘܐܐܪ ܗܠܝܢ ܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ . ܕܢܐܡܪ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܙܩܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܪ . . ܓܠܝܐ ܕܒܬܪ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܠܐܟܐ ܒܚܠܡܐ ܗܠܝܢ ܐܓܘܓܐ̈ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܥܪܒܐ̈ ܕܒܢܝܢ ]ܡܢ [ܛܝܢܐ ܥܠ ܦܘܡ ܒܪܐ .
ComGenExod ܡܫܪܐ ܡܟܝܠ ܒܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܒܢܘܗܝ̈ . X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܦ ܗܘ ܫܩܠܗ̇ ܒܥܡܠܐ ܕܢܩܘܬܗ̈ . ܨܚܚܐ . ܠܪ . . [49 1]ܒܬܪ
ComGenExod ܕܠܒܘܣܡܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܝܗܒܘ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܐܝܠܢܐ ܚ̣ܛܐ . ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ .
ComGenExod . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈
ComGenExod ܕܠܐ ܚܝܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢ . ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܒܟܝܢܐ ܡܥܠܝܐ . ܗܠܝܢ ܥܠ ܛܒܬܗܘܢ̈ ܝܠܦܝܢ ܗ]ܘܘ [ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ
ComGenExod . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܠܐܪܥܐ ܗܕܐ ܠܟ ܐܬܠ . ܘܢܐܪܬܘܢܗ̇ ܒܢܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ܬܣܒ ܓܝܪ ܐܓܪܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ
ComGenExod ܒܬܐ̈ ܕܚܘܨܐ̈ . ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܦܬܝܐ ²⁰ܡܢ ܠܥܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܝܬ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܦܬ̣ܐܐܝܟ ܐܡܬܐ ܚܕܐ . ܘܡܢ ܠܬܚܬ ܦܬܝܐܐܝܟ ܒܝܬܐ . ܐܝܟ
ComGenExod . ܚܕܐ ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܛܠ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܠܠܬܐ̈ . ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܘܠܘܛܬܐ̈
ComGenExod . ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܢܨܒܬܗ ܒܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢܗ ܡܫܬܩܠ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܬܐܢܐ̈ ܘܓܘܙܐ̈ 10ܘܠܘܙܐ̈ ܘܪܘܡܢܐ̈ . ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
ComGenExod ܕܝܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܥ̣ܠ . ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܐܝܠܢܐ ܐܬܝܗܒ . ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ . ܝ̣ܕܥ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢܐ ܗܝ ܛܒܬܐ ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ .
ComGenExod ܕܝܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܐܦܢ ܐܣܟܝܡ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܛܥܝܢܢ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ [49 1]ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܫܪܐ ܡܟܝܠ ܒܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܒܢܘܗܝ̈ . X