simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܢܦܫܗ ܘܥܠ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢ ܠܫܡܐ ܗܢܐ ܕܡܪܝܐ . ܨܚܚܐ . ܪ . . [6 , 14]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܠܡ ܪܝܫܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܟܕ ܗܕܐ ܒܥ̇ܐ ܕܢܚܘܐ . ܗܠܝܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܡܬܝܒܠܝܢ . ܡܫܪܐ ܕܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ .
ComGenExod ܕܥܒܕܘ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢ ܗܕܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ . ܡܚܕܐ ܦܪܥܘܢ ܢܦ̇ܠ ܗܠܝܢ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܠܡܟܠܐ ܠܚܪܫܐ̈ ܕܠܐ ܢܬܡܘX ܠܡܥܒܕ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢ
ComGenExod ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ . ܙܠ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܒܨܦܪܐ . ܕܡܝܐ ܕܗܢܐ ܗܠܝܢ ܒܕܐܠܘ ܚܘܛܪܐ̈ ܗܘܘ ܕܫܪܪܐ . ܠܐ ܡܬܛܠܩܝܢ ܗܘܘ . [1X]ܒܬܪ
ComGenExod ܕܐܝܬ ܒܦܪܬ ܕܡܝܫܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܢܗܪܐ ܪܒܐ . ܐܝܟ ܢܗܪܘܢܐ̈ ܡܕܡ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܐܝܟ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܩܒܝܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܕܘܟܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܪܒܐ . ܐܝܟ ܢܗܪܘܢܐ̈ ܡܕܡ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܦܪܬ ܕܡܝܫܢ .
ComGenExod ܢܩܝܪܬܐ̈ ܕܡܩܒܠܢ̈ ܡܝܐ̈ . ܩܝܣܐ̈ ܕܝܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܡܬܩܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܕܡܐ ܗܘ̇ܐ . ܟܐܦܐ̈ ܕܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܐܝܟ
ComGenExod ܪܓܡܝܢ ܠܗܘܢ . 5 ܘܟܠܒܐ̈ ܘܥܘܩܒܪܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܛܡܐܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܠܥܪܒܐ̈ ܘܠܥܢܐ̈ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܗܝܕܝܟ . ܘܐܢ ܕܒܚܝܢ ܡܢ