simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܗܟܢ ܝܠܦܝܢܢ ܕܡܨ ܛܠܝܢܐ̈ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܒܥܝܪܐ . ܡܢ
ComGenExod ܥܒ̣ܕ X ܠܡܠܝܠܐ̈ . ܒܦܚܡܐ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܥܠ ܛܒܬܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܥܒ̣ܕ ܠܡܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܘܠܡܬܬܙܝܥܢܝܬܐ̈ . ܕܪܡܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ
ComGenExod ܕܠܐ ܚܝܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢ . ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܒܟܝܢܐ ܡܥܠܝܐ . ܗܠܝܢ ܥܠ ܛܒܬܗܘܢ̈ ܝܠܦܝܢ ܗ]ܘܘ [ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܡܛܠܩܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܒܪܗ̇ ܠܒܪܝܬܐ ܘܐܩܝܡ ܠܗ ܥܠܡܐ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܡܠܝܠܐ ⁴ܠܡܐܠܦ ܥܠ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬ]ܗ[ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܒܪܗ̇ ܕ]ܝܢ [ܠܒܪܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܨܒܬܐ . ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢ X ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܒ]ܘ[ܕܗܘܢ . ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܥܡܗܘܢ
ComGenExod [ . . . ]ܝܠܦܝܢ ܗܘܘ ܚܝܠܗ ܕܒܪܘܝܐ . ܕܡܝܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܒܫܒܝܚܘܬܗ . ܘܠܐ ܢܦܫܐ ܬܘܒ ܡܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ . ܕܡܢ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܩܠܝܠ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܣܦܩܢ̈ . ܢܘܕܥ ܡܟܝܠ ܕܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒ̇ܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܥܒ̣ܕ 15ܒܕܡܘܬܐ ܕܢܦܫܬܢ̈ .
ComGenExod ܕܝܢ ܐܘܣܦ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܥܘܢܕܢܗ ܕܝܘܣܦ . ܘܒܗܠܝܢ ܠܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܫ̇ܠܡ .
ComGenExod ܠܡ ܫܪܝ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܪ . . ܗܢܘ ܙܘܥܐ ܩܕܡܝܐ ܘܕܗܘ̣ܐ ܫܪܘܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܗܕܐ ܗܝ ܫܬܐܣܬܐ 5 ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ . ܡܢ
ComGenExod ܫܒܥܐ ܟܝܢܐ̈ ܒܫܬܩܐ . ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܢܘ̇X ܘܡܝܐ̈ X ܘܐܐܪ ܗܠܝܢ . ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝ ܒܪܝܬܐ . ܐܬܒܪܝܘ
ComGenExod ܠܠܝܐ ܗܘ̣ܐ ܘܐܝܡܡܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܫܬܡܠܝ ܠܠܝ ܐܝܡܡ . ܘܐܩܝܡ ܗܠܝܢ ܪܡܫܐ ܘܗܘ̣ܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܚܪ . . ܨܒ̇ܐ ܓܝܪ ܠܡܐܡܕ̇ ܕܡܢ ܒܬܪ
ComGenExod ܠܡܢܛܪܘܬܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܦܓܪܝܢ̈ ܡܢܛܪ ܒܩܝܡܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܢܬܢܛܪ ܒܪܩܝܥܘܬܗ . ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪܐܠܗܐ . ܐܦ ܕܠܐ
ComGenExod ܣܕܝܪܐܝܬ ܡܘܣܦ . ܕܚ̣ܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܕ̇ ܟܕ ܥܠ ܦܣܩܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܪܐ . ܗܟܢܐ ܥܒ̣ܕ ܐܦ ܒܦܬܓܡܐ ܕܒܬܪ ܗܢܐ . [X]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܕܐܦ ܝܡܐ ⁴⁴ܫܡܝ ]ܡܛܠ ܦܬܝܘ [ܬܗܘܢ ⁴⁵ܘܥܘܡܩܗܘܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܗܠܝܢ ⁴²ܪܘ̣ܚ ܘܚܦ̣ܪ ܠܗܘܢ· ܐܝܟ X ܕܢܣܦܩܘܢ ⁴³ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ .
ComGenExod ܡܘܣܦ . ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܬܦܩ ܐܪܥܐ ܬܕܐܐ 20 ܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܗܠܝܢ ܥܛܦܝܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ . ܐܠܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܢܟܬܪܘܢ . [11]ܘܥܠ
ComGenExod ܕܠܘ ܩܝܣܐ ܛܥ̇ܢ ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܥܡܗ ܕܝܗܒܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܐܢ ܡܢ ܐܢܫܐ ܡܙܕܪܥܝܢ ܘܐܢ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܝܥܝܢ .
ComGenExod ܕܡܢ ܕܠܝܬܐ̈ ܘܢܘܪܒܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܗܠܝܢ ܒܗ . ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܦܐܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܦܐܪܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ .
ComGenExod ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬܐ̈ ܘܢܘܪܒܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ .
ComGenExod . ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܕܢܨܒܬܗ ܒܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢܗ ܡܫܬܩܠ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܬܐܢܐ̈ ܘܓܘܙܐ̈ 10ܘܠܘܙܐ̈ ܘܪܘܡܢܐ̈ . ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
ComGenExod ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܗܘܝ̈ . ܘܐܡ̇ܕ̇ ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܪܥܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܡܫܢܐ ܠܗ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ