simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܘܠܟܘܕܪܐ̈ ܘܠܥܘܪܒܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ
ComGenExod ܓܝܪ ܕܡܬܚܡܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܫܝܬ .
ComGenExod . ܐܦ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܠܡܢܛܪܘܬܗ : ܐܝܟܢܐ
ComGenExod [12 , 14--15]ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܕܒܥܠܬ
ComGenExod ܐܡ̇ܪ ܡܟܝܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . 25ܐܝܣܟܪ
ComGenExod ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܘ . ܐܠܐ
ComGenExod ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ
ComGenExod ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ
ComGenExod ܚܝܠܗܘܢ . ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܡܢܗܘܢ .
ComGenExod ܦܘܡ ܒܪܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܙܩܬܐ̈ ܕܥܒ̣ܪ
ComGenExod . [49 1]ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܫܪܐ ܡܟܝܠ ܒܒܘܪܟܬܐ̈
ComGenExod ܦܐܪܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܠܒܘܣܡܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܝܗܒܘ
ComGenExod ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
ComGenExod ܒ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܚܝܝܢ̈ ܘܠܐ
ComGenExod ܕܬܪܥܝܬܟ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ
ComGenExod ܒܝܬܐ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܬܐ̈ ܕܚܘܨܐ̈ .
ComGenExod ܗܘܝ̈ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܘܠܘܛܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܚܕܐ ܗܕܐ
ComGenExod . ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗܕܐ ܗܝ
ComGenExod ܗܝ ܒܝܫܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ
ComGenExod ܒܢܘܗܝ̈ . X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܐܦܢ