simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܣܝܣܪܐ . [22]ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܟܝܠ ܥܠ
ComGenExod . ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܢܐ ܡܢ ܐܒܗܝ̈
ComGenExod . ܘܐܝܟ ܕܪܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܪܥܐ .
ComGenExod X [27]ܘܡܢ ܕܫ̇ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܝܘܣܦ . ܐܡ̇ܪ
ComGenExod ܠܡܕܥ . ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܡܘܫܐ ܘܠܘܬ
ComGenExod ܘܥܠܝܗ̇ܡܒܕܩܢ̈̈ ܗܘܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܬܡܢ ܡܬܓܡܪܢ̈ ܗܘܝ̈
ComGenExod ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܡܕܒܪܐ ܥܕܡܐ
ComGenExod ܡܨܪܝܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܣܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܬܘܒ
ComGenExod ܐܢܝܢ ܦܪܥܘܢ ܠܚܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܝܢ ܩܛܠܢ̈ ܕܟܪܐ̈
ComGenExod ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܡܘܠܕܗ .
ComGenExod , ̇ 12]ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡ
ComGenExod . [3 1]ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܘܡܘܫܐ ܪܥ̇ܐ
ComGenExod ܐܠܗܐ ܕܢܣܥܘܪ ܠܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܠܡܥܒܕ
ComGenExod ܢܥܗܕܗ ܕܝܢ ܘܥܡ ܗܠܝܢ . ܘܠܢܘ̇X ܗ̇ܝ
ComGenExod ܠܢܘܦܩܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܘܡܬܡܠܠܢ̈ ܕܠܐ
ComGenExod ܘܕܒܫܐ . ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܕܫܝܢ ⁴ܘܥܠ
ComGenExod 26 ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܒܕܩ
ComGenExod ܢܟܝܚܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ . 5
ComGenExod X0 [4 19]ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ
ComGenExod ܕܡܒܐܫܢܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪܬ ܠܘܬܗܘܢ ܥܠ