simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܐܡ̇ܪ ܡܟܝܠ ܥܠ ܝܘܣܦ . ܒܪܐ ܠܡ ܕܬܪܒܝܬܐ ܝܘܣܦ ܒܪܐ ܗܠܝܢ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܪܩܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܬܩܝܦܘܬܗ ܕܣܝܣܪܐ . [22]ܒܬܪ
ComGenExod ܕܐܢܐ ܡܢ ܐܒܗܝ̈ ܐܬܒܪܟܬ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܬܒܪܟܬ ܡܢ ܐܒܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ . X ܕܢܐܡܕ̇ ܕܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܐܢܐ ܡܒܪܟ ܐܢܐ ܠܟ . ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ
ComGenExod ܡܢ ܐܪܥܐ . ܗܟܢܐ ܪܡ ܐܢܬ ܡܢ ܐܚܝܟ̈ . X [27]ܘܡܢ ܕܫ̇ܠܡ ܗܠܝܢ ܒܓܠܐ ܡܩܘܝܢ̈ ܠܘܬܟ ܐܝܟ ܪܡܬܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ . ܘܐܝܟ ܕܪܡܢ̈
ComGenExod ܕܝܘܣܦ . ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܒܢܝܡܝܢ . ܒܢܝܡܝܢ ܠܡ ܕܐܒܐ ܚܛܘܦܐ . ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܗܟܢܐ ܪܡ ܐܢܬ ܡܢ ܐܚܝܟ̈ . X [27]ܘܡܢ ܕܫ̇ܠܡ
ComGenExod ܕܒܐܝܕܝ̈ ܡܘܫܐ ܘܠܘܬ ܥܡܐ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܠܘ ܝܘܬܪܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܫܘܦܢܝܢܐ . 0ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܬܘܒ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ . ܕܟܠܗܝܢ
ComGenExod ܕܬܡܢ ܡܬܓܡܪܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܗ ܟܣܐ ܗܘܐ ܦܘܪܩܢܐ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܗ̇ܚܢܝܢ̈ ܗܘܝ . ܘܥܠܝܗ̇ܡܒܕܩܢ̈̈ ܗܘܝ̈ ܟܠܗܝܢ
ComGenExod ܕܐܣܬܥܪ ܒܡܕܒܪܐ ܥܕܡܐ ܠܬܘܩܢ ܡܫܟܢܙܒܢܐ . ܟܬܒܗ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘܘܙܒܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܬܢ̇ܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܗܝܢ
ComGenExod ܣܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܬܘܒ ܫܠܝܛܢܐ̈ Xܕܡܢܗܘܢ ܥܒܪܝܐ⁶ܐܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܗܘ ܦܪܥܘܢ ܣ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܫܠܝܛܐ̈ ܡܨܪܝܐ̈ . ܘܗܢܘܢ
ComGenExod ܕܢܗܘܝܢ ܩܛܠܢ̈ ܕܟܪܐ̈ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܠܥܒܪܝܐ̈ . ܡܛܫܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܬܐ ܫܘܦܪܐ . ܕܡܝܐ ܕܟܕ ܦܩ̣ܕ ܐܢܝܢ ܦܪܥܘܢ ܠܚܝܬܐ̈
ComGenExod ܕܐܣܬܥܪ ܒܡܘܠܕܗ . ܘܐ̣ܙܠ ܠܡ ܓܒܪܐ ܡܢ ܕܒܝܬ ܠܘܝ ܘܢܣ̣ܒ ܗܠܝܢ . ܩܛܪܐܝܬ ܟܢܕܘܓ . [2 , 1]ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܥܠ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡ ܠܡܨܪܝܐ ܟܕ ܡܚ̇ܐ ܠܓܒܪܐ ܥܒܪܝܐ . ܕܡܝܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܘX ܒܚܪܬܐ ܕܥ]ܒܪܝܐ [ܐܝܬܘܗܝ . [11 , ̇ 12]ܒܬܪ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܘܡܘܫܐ ܪܥ̇ܐ ܗܘܐ ܥܢܐ̈ ܕܝܬܪܘܢ ܚܡܘܗܝ . ܟܘܡܪܐ ܗܠܝܢ ܗܢܝܢ . ܐܢܩܬܐ ܓܥܬܐ ܕܡܢ ܠܒܐ ܗܘܝܐ . ܨܚܚܐ . ܒ . [3 1]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܠܡܥܒܕ ܠܘܬ ܙܪܥܝܬܘܢ̈ . ܘܥܠܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܫܘܥܒܕܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܟܝܠ ܡܫܪܐ ܐܠܗܐ ܕܢܣܥܘܪ ܠܘܬܗܘܢ
ComGenExod . ܘܠܢܘ̇X ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܙܝܬ ܠܐܒܪܗܡ ܒܩܘܪܒܐ ܕܕܒܚܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܘܕܢܠܦܗ ܥܠ ܥܩܬܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ . ܢܥܗܕܗ ܕܝܢ ܘܥܡ
ComGenExod ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܘܡܬܡܠܠܢ̈ ܕܠܐ ܢܒܣܪ ܥܠܝܗܝܢ . ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܟܝܢܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܢܘܦܩܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܠܘܬ
ComGenExod ܬܪܝܢ ܐܕܫܝܢ ⁴ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܒܗ̇ ܡܘܕܥ ܗܠܝܢ ܡܬܡܠܠܢ̈ . [8]ܗ̇ܝ ܕܐܪܥܐ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ . ܒܝܕ
ComGenExod ܗܘܝܢ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܒܕܩ . ܒܝܕ ܕܒܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢ X ]ܚܝXܘܬܐ̈ ⁵ܘܒܥܝܪܐ 26 ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ
ComGenExod ܕܗܫܐ . 5 ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܡܕܡ ܒܨܝܪܐ ܡܨ ܛܡܥܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܙܠܬ̣ ܥܡܗ . ܕܡܝܐ ܕܐܢܫܐ ܩܕܡܝܐ̈ ܪܒܬ ܢܟܝܚܝܢ ܗܘܘ ܡܢ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܪܥܝܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܟܠܗܝܢ . ܨܚܚܐ . ܓ . X0 [4 19]ܒܬܪ
ComGenExod ܕܣ̇ܥܪܬ ܠܘܬܗܘܢ ܥܠ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܚܝܠܝ ܒܠܚܘܕ ܚܘܝ̇ܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܡܨܐ ܚܝܠ ܟܠ . ܪܦܪܩ̇ܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܡܒܐܫܢܝܗܘܢ̈ . ܟܕ