simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod . ܡܢ ܙܒܢܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ 5ܡܫܟܚܝܢܢ ܠ]ܡܕܥ ܕܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ⁵⁶[ܠܫܘܘܕܥܐ̈ ܕܫܘܚܠܦܝܗܘܢ̈ ܕܙܒܢܐ̈
ComGenExod ܕܝܬܝܪ ܡܢ . . . ]ܣܢܝXܩ ܥܠܝܗܝܢ . ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܪܫܐ ܗܠܝܢ ܠܥܕܢܐ ܕܒܪܝܬܗܝܢ ܠܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܝܘܬܐ̈
ComGenExod ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܢܦܫܐ ܕܠܐ X ܦܣܩ . ܕܡܬܝܠܕܢ̈ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢ̈ ܗܠܝܢ . ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ . ܝܗ̣ܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܢܐ ܚܝܘܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ .
ComGenExod ܣܦܩܢ̈ ܠܚܪܝܝܐ̈ . ܢܦܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܫܪܒܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܚܝܐ̈ ܦܪܝܣ . ܢܗܝܪܐ ܠܡ ܪܒܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܡܡܐ . ܐܠܐ X
ComGenExod ܕܒܐܪܥܐ X ܣܐ̇ܡ ܠܗ . ܕܒܗܠܝܢ ܢܕܡܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܥܒܘܕܗ . ܗܠܝܢ ܘܫܪܟܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܒܨܠܡܗ ܥܒܕܗ ܐܠܨܐܝܬ ܐܦ ܫܠܝܛܐ ܥܠ
ComGenExod ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܨܠܡܢܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ . ܡܘܣܦ ܗܠܝܢ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܥܒܘܕܗ . [27]ܡ̣ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ
ComGenExod ܕܗܘܝ̈ ܡܢܗܘܢ . ܡܢ ܐܪܥܐ 20ܓܝܪ ܘܡܝܐ̈ ܘܢܘ̇X ܘܐܐܪ ܗܠܝܢ ܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ . ܕܢܐܡܪ
ComGenExod ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܘܝ̈ . [2]ܘܐܦ ܗܕܐ ܕܫ̇ܠܡ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ . ܡܢ ܐܪܥܐ 20ܓܝܪ ܘܡܝܐ̈ ܘܢܘ̇X ܘܐܐܪ ܐܬܬܩܢܘ
ComGenExod ܕܒܫܬܐ ܝܘܡܐ̈ . ܡܬܝܒܠܢ̈ ܐܦ ܗܢܝܢ̈ . ܐܦ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܚܪܝܬ ܗܠܝܢ ܘܚܝܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܢ̈ ܠܘ ܒܚܕܬܘܬ ܟܝܢܐ . ܐܠܐ ܡܢ
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܬܘܒ ܡܢܗܪ ܗ̇ܝ ܕܬܘܗ ܘܒܘܗ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠܕ ܠܦܠܢ ܘܫܪܟܐ . [5]ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ . ܡܢ ܕܐܡ̣ܪ
ComGenExod ܐܪܒܥܐ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܠܛܝܢ ܒܡܝ̈ ܝܡܐ ܗܠܝܢ ܡܫܩܝܢ . X ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܫܐܠܝܢ . ܕܒܐܝܢܐ ܠܡ ܚܝܠܐ ܪܕܝܢ
ComGenExod ܕܝܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܥ̣ܠ . ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܐܝܠܢܐ ܐܬܝܗܒ . ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ . ܝ̣ܕܥ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢܐ ܗܝ ܛܒܬܐ ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ .
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܣܝܡ ܢܡܘܣܗ ܕܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܣܦܩܢ̈ . [18]ܢܒܝܐ ܗܠܝܢ . ܥܬܝܕܝܢ ܓܝܪ X ܕܢܬܓܡܪܘܢ ܒܚܘܕܬܐ ܕܟܠܗ ܓܘܐ .
ComGenExod ܬܪܬܝܢ̈ ܡܪܚܩܢ̈ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ . ܫܘܘܕܝܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܘܕܚܠܬܐ ܗܠܝܢ . XX ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ̈ . ܝܕܥܝ̈ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ .
ComGenExod ܡܘܣܦ . ܕܐܬܦܬܚ ܥܝܢܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ . ܐܢܫܝܢ̈ ܣܒܪܘ ܗܠܝܢ ܫܒ̣ܩ ܐܢܝܢ ܠܡܠܐ̈ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܕܣܕ̇X ܝܕܝܥܢ̈ . [7]ܒܬܪ
ComGenExod ܕܝܢ ܕܡܟܠܝܢ ܕܠܘ ܬܬܐ ܐܝܬܘ]ܗܝ ܐܝܠܢXܐXX ܗܢܐ ܐܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ]ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ . ⁷³[ܠܘܬ ܬܬܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ 20ܠܡܣܬܬܪܘ .
ComGenExod . ܕܥ ܕܝܢ ܕܩܪܒܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘ̇ܐ ܠܟ ܠܘܬܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܠܩܘܒܠܟ ܗܠܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܨܢܥܬܟ ܣܪܝܩܬܐ ܬܗܘܐ . ܒܕܐܣܒܪܬ ܕܕܝܠܟ ܗܘܝܢ
ComGenExod ܕܒܪܝܫ ܟܢܐ ܗܘܝܢ . ܘܬܐܟܘܠ ܠܡ ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ . ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܦܐܪܐ̈ ܟܘܒܐ̈ ܡܘܥܝܐ ܠܟ . ܕܪܕ̇Ẍ ܟܘܒܐ̈ ܐܢܘܢ
ComGenExod ܕܠܒܘܣܡܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܝܗܒܘ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܐܝܠܢܐ ܚ̣ܛܐ . ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ .