simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܐܣܬܥܪ ܒܡܕܒܪܐ ܥܕܡܐ ܠܬܘܩܢ ܡܫܟܢܙܒܢܐ . ܟܬܒܗ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘܘܙܒܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܬܢ̇ܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܗܝܢ
ComGenExod ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ . ܙܠ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܒܨܦܪܐ . ܕܡܝܐ ܕܗܢܐ ܗܠܝܢ ܒܕܐܠܘ ܚܘܛܪܐ̈ ܗܘܘ ܕܫܪܪܐ . ܠܐ ܡܬܛܠܩܝܢ ܗܘܘ . [1X]ܒܬܪ
ComGenExod ܕܐܦ ܩܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܪܟܐ̈ . ²ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܚܒܘܫܐܝܬ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܗܠܝܢ ܣܥܪܬܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܙܐ̈ ܗܘܝܢ .
ComGenExod ܕܒܪܝܫ ܟܢܐ ܗܘܝܢ . ܘܬܐܟܘܠ ܠܡ ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ . ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܦܐܪܐ̈ ܟܘܒܐ̈ ܡܘܥܝܐ ܠܟ . ܕܪܕ̇Ẍ ܟܘܒܐ̈ ܐܢܘܢ
ComGenExod ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܨܠܡܢܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ . ܡܘܣܦ ܗܠܝܢ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܥܒܘܕܗ . [27]ܡ̣ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ
ComGenExod ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܒܪܗ̇ ܕ]ܝܢ [ܠܒܪܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܨܒܬܐ . ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢ X ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܒ]ܘ[ܕܗܘܢ . ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܥܡܗܘܢ
ComGenExod ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܢܦܫܐ ܕܠܐ X ܦܣܩ . ܕܡܬܝܠܕܢ̈ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢ̈ ܗܠܝܢ . ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ . ܝܗ̣ܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܢܐ ܚܝܘܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ .
ComGenExod ܢܣܬܥܪܢ̈ ܢܣܬܒܪܢ̈ ܕܠܒܪ ܡܢ ܝܕܥܬܗ ܗܘܝ̈ . ܫܦܝܪ ܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܕܚܒܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܩܝܡܝܢ ܒܥܠܡܐ ܡܪܘܬܐ ܘܥܒܕܘܬܐ . ܕܠܐ ܟܕ
ComGenExod ܕܝܢ ܐܪܒܥ ܠܢܝܢܘܣ ܐܬܘܪܝܐ ܒܢܝܢ̈ . ܗܢܘ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ . ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܝ ܗܝ ܚܕܝܒ . ܟܠܚ ܚܛܪܐ̈ . ܪܣܢ ܪܫܥܝܢܐ .
ComGenExod ܕܥܡܗ : ܫܪܝܘ ܠܡܒܢܐ ܡܓܕܠܐ . ܘܡܚܦܛܢܐ ܠܡ ܗܘ̣ܐ ܕܝܠܗܘܢ- ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܒܒܠ ܗܝ . ܘܗ̣ܘ ܠܡ ܢܡܪܘܕ ܒܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܗܘ ܘܐܢܫܐ
ComGenExod ܒܥܠܝ̈ ܩܝܡܗ ܕܐܒܪܡ . ܗܢܘ . ܡܘܡܬܐ ܘܩܝܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܥܢܝܪ ܘܐܫܟܘܠ ܐܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܡܪܐ ܐܡܘܪܝܐ . ܘܗܢܘܢ ܠܡ
ComGenExod ܡܫܬܥܐ ܢܒܝܐ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܐܝܣܚܩ . ܡܪܝܐ ܠܡ ܐܬܕܟܪ ܠܣܪܐ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬܗ̇ ܐܬܟܣܣ ܡܢ ܐܠܗܐ . X0 ܨܚܚܐ . ܓ . [21 , 1]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܕܣ̇ܥܪܬ ܠܘܬܗܘܢ ܥܠ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܚܝܠܝ ܒܠܚܘܕ ܚܘܝ̇ܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܡܨܐ ܚܝܠ ܟܠ . ܪܦܪܩ̇ܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܡܒܐܫܢܝܗܘܢ̈ . ܟܕ
ComGenExod ܕܝܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܥ̣ܠ . ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܐܝܠܢܐ ܐܬܝܗܒ . ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ . ܝ̣ܕܥ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢܐ ܗܝ ܛܒܬܐ ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ .
ComGenExod ܬܪܝܢ ܐܕܫܝܢ ⁴ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܒܗ̇ ܡܘܕܥ ܗܠܝܢ ܡܬܡܠܠܢ̈ . [8]ܗ̇ܝ ܕܐܪܥܐ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ . ܒܝܕ
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܕܝܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܐܦܢ ܐܣܟܝܡ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܛܥܝܢܢ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ [49 1]ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܫܪܐ ܡܟܝܠ ܒܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܒܢܘܗܝ̈ . X
ComGenExod ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܦܬ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܥܪܒܐ ܘܒܓܪܒܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ . ܕܘܪܢܝܡ . ܕܠܡܛܝܐ̈ ܘܪܗܘܡܝܐ̈ .
ComGenExod ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܢܦܫܗ ܘܥܠ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢ ܠܫܡܐ ܗܢܐ ܕܡܪܝܐ . ܨܚܚܐ . ܪ . . [6 , 14]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܕܩܝܡܝܢ . ܒܪܝܟ ܐܒܪܡ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܩܢܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܒܪܝܟܬ ܠܡܪܝܐ ܐܘ ܢܒܪܟܟ ܡܪܝܐ . ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܥܝܢ