simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܐܣܬܥܪ ܒܡܘܠܕܗ . ܘܐ̣ܙܠ ܠܡ ܓܒܪܐ ܡܢ ܕܒܝܬ ܠܘܝ ܘܢܣ̣ܒ ܗܠܝܢ . ܩܛܪܐܝܬ ܟܢܕܘܓ . [2 , 1]ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܥܠ
ComGenExod ܕܒܐܪܥܐ X ܣܐ̇ܡ ܠܗ . ܕܒܗܠܝܢ ܢܕܡܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܥܒܘܕܗ . ܗܠܝܢ ܘܫܪܟܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܒܨܠܡܗ ܥܒܕܗ ܐܠܨܐܝܬ ܐܦ ܫܠܝܛܐ ܥܠ
ComGenExod ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܒܪܗ̇ ܕ]ܝܢ [ܠܒܪܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܨܒܬܐ . ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢ X ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܒ]ܘ[ܕܗܘܢ . ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܥܡܗܘܢ
ComGenExod . ܗܢܘ . ܒܬܪ 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈
ComGenExod . ܐܪܡܝܬ ܐܢܬܬ ܡܪܗ ܥܝܢܝܗ̇̈ ܥܠ ܝܘܣܦ . ܗܢܘ . ܚܪܬ̣ ܒܗ X ܗܠܝܢ . ܦܢ̣ܐ ܠܗ ܬܘܒ ܕܢܫܬܥܐ ܫܪܒܗ ܕܝܘܣܦ . ܘܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈
ComGenExod ܐܪܒܥܐ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܠܛܝܢ ܒܡܝ̈ ܝܡܐ ܗܠܝܢ ܡܫܩܝܢ . X ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܫܐܠܝܢ . ܕܒܐܝܢܐ ܠܡ ܚܝܠܐ ܪܕܝܢ
ComGenExod ܫܘܠܡܐ . [13]ܕܟܪܐ ܕܬܠܐ ܒܐܝܠܢ̇ܐ . ܠܐܬܐ ܕܐܦ ܐܡܪܗ ܗܠܝܢ ܕܚ̣ܙܐ ܠܐܬ̇X ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܥܠ 20ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܪܚܝܩܐ ܫܩܠܢ̈
ComGenExod ܕܕܠܐ ܣܘܟܝܐ ܐܢܫܝܐ ܝܠܕܢ̈ . ܠܒܘܕܩܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܗܝ . ܘܥܢܝܗܝ ܡܪܝܐ . ܓܒ̣ܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ]ܠܥܩܪܬܐ5̈ ⁴[