simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܒܬܘܪܐ̈ ܡܬܕܒܪܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܠܗܝܢ ܫܓܪ . ܥܓܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܗܢܝܢ̈ ܕܐܝܬ ܠܗܝܢ ܓܝܓܠܐ̈ ܕܛܥܢܢ̈ ܡܐܢܐ̈ ܝܩܝܪܐ̈ .
ComGenExod ܕܩܪܝܢ ܠܗܝܢ ܫܓܪ . ܥܓܠܬܐ̈ ܦܪܣܐܝܬ ܒܪܕܝܘܢ . ] [44 , 16] ܗܠܝܢ ܕܛܥܢܢ̈ ܡܐܢܐ̈ ܝܩܝܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܒܬܘܪܐ̈ ܡܬܕܒܪܢ̈ .
ComGenExod ܕܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ ]ܐܡ̣ܪ ³[ܐܢܝܢ̈ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܬܓܠܐ ܗܠܝܢ ¹²ܡܙܥܪ ܘܡܟܪܐ . ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܠܘܬ ܕܘܝܕ ܘܠܘܬ ܢܝܢܘܝܐ̈ .
ComGenExod ܕܡܢ ܥܙܐ̈ ܗܘܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܩܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܪܟܐ̈ . ²ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܐܕܘܢܝ ܪܫܝܡ ܗܘܐ . [3X]ܬܝܫܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܠܝܢ ܣܥܪܬܢܐ̈ .
ComGenExod ܕܡܢ ܕܠܝܬܐ̈ ܘܢܘܪܒܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܗܠܝܢ ܒܗ . ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܐ̈ ܦܐܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܦܐܪܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ .
ComGenExod ܚ̣ܪܩ ܐܠܗܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܗܠܝܢ ܣܥܪܘ ܒܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܒܢܬ̈ ܩܐܝܢ .
ComGenExod ܕܝܢ ܐܪܒܥ ܠܢܝܢܘܣ ܐܬܘܪܝܐ ܒܢܝܢ̈ . ܗܢܘ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ . ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܝ ܗܝ ܚܕܝܒ . ܟܠܚ ܚܛܪܐ̈ . ܪܣܢ ܪܫܥܝܢܐ .
ComGenExod ܕܝܢ ܐܘܣܦ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܥܘܢܕܢܗ ܕܝܘܣܦ . ܘܒܗܠܝܢ ܠܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܫ̇ܠܡ .
ComGenExod ܕܐܦ ܝܡܐ ⁴⁴ܫܡܝ ]ܡܛܠ ܦܬܝܘ [ܬܗܘܢ ⁴⁵ܘܥܘܡܩܗܘܢ . ܐܝܟ ܡܐ ܗܠܝܢ ⁴²ܪܘ̣ܚ ܘܚܦ̣ܪ ܠܗܘܢ· ܐܝܟ X ܕܢܣܦܩܘܢ ⁴³ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ .
ComGenExod ܡܫܬܥܐ ܥܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܣܪܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܨܒ̣ܐ ܐܒܪܗܡ ܠܡܩܒܪ ܠܣܪܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܓܝܪ ܫܢܝܢ̈ ܐܝܣܚܩ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . [23 , 1--13]ܒܬܪ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡ ܠܡܨܪܝܐ ܟܕ ܡܚ̇ܐ ܠܓܒܪܐ ܥܒܪܝܐ . ܕܡܝܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܘX ܒܚܪܬܐ ܕܥ]ܒܪܝܐ [ܐܝܬܘܗܝ . [11 , ̇ 12]ܒܬܪ
ComGenExod ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܕܒܥܠܬ ܟܦܢܐ ܠܡ ܥ̣ܠ ܐܒܪܗܡ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܗܘ̣ܐ ܠܡ ܗܠܝܢ . ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܒܝܬ ܐܝܠ . ܨܚܚܐ . ܚ . X [12 , 14--15]ܒܬܪ
ComGenExod ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܢܦܫܗ ܘܥܠ ܐܚܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢ ܠܫܡܐ ܗܢܐ ܕܡܪܝܐ . ܨܚܚܐ . ܪ . . [6 , 14]ܘܒܬܪ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܪܥܝܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܟܠܗܝܢ . ܨܚܚܐ . ܓ . X0 [4 19]ܒܬܪ
ComGenExod ܡܩܦ . ܘܗܘ̣ܐ ܐܒܪܡ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܓܠܝ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܒܪܐ ܒܝܬ ܪܩܡ ܠܒܝܬ ܓܕܪ ܩܝܡܐ . 5ܨܚܚܐ . ܝ . [17 , 1]ܒܬܪ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܡܛܠ ܟܦܢܐ ܠܡ ܐ̣ܙܠ ܐܝܣܚܩ ܠܘܬ ܐܒܝܡܠܟ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܟܠܗ̇ ܙܗܝܪܘܬܐ ܡܬܢܛܪܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ . [26 , 1]ܒܬܪ
ComGenExod ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܒܘܪܟܬܐ ܕܒ̇ܪܟ ܐܝܣܚܩ X ܠܝܥܩܘܒ . ܘܩ̣ܪܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܠܘ ܗ̇ܝ ܗܝ ܕܡܫܬܡܗܐ ܒܪܫܒܥ . ܐܠܐ ܐܚܪܬܐ ܗܝ . [27 , 1]ܒܬܪ
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܕܫܩ̣ܠ ܡܢ ܬܡܢ ܐܒܪܗܡ ܠܐܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܓܕܪ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܒܝ . ܥܡܘܢ ܒܪ ܥܡܝ . X ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܪ ܓܢܣܝ . [20 1]ܒܬܪ
ComGenExod ܡܫܪܐ ܡܟܝܠ ܒܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܠܘܬ ܒܢܘܗܝ̈ . X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܦ ܗܘ ܫܩܠܗ̇ ܒܥܡܠܐ ܕܢܩܘܬܗ̈ . ܨܚܚܐ . ܠܪ . . [49 1]ܒܬܪ
ComGenExod ܡܫܬܥܐ ܢܒܝܐ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܐܝܣܚܩ . ܡܪܝܐ ܠܡ ܐܬܕܟܪ ܠܣܪܐ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬܗ̇ ܐܬܟܣܣ ܡܢ ܐܠܗܐ . X0 ܨܚܚܐ . ܓ . [21 , 1]ܘܒܬܪ