simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܐܣܬܟܠ
Chrys:ComJohn1 ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܫܡܥ
Chrys:ComJohn1 ܢܦܢܘܢ . 6ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܨ ܒܝܢ
Chrys:ComJohn1 . ܘܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ
Chrys:ComJohn1 ܝܗ̣ܒ ܠܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܣܓܝ ܡܝܬܪܝܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘܝܢ . ܘܠܡܒܚܢܘ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ . ܝ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ²ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܗܕܐ
Chrys:ComJohn1 4ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ ܆ ܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܐܦ ܬܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܘܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܨ ܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܠܘ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܗܟܢܐ ܪ̈
Chrys:ComJohn1 ܠܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܬܘܢ ܚܐܦܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . | XXX
Chrys:ComJohn1 ܠܟܪܣܗܘܢ . ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ |ܕܫܡܥܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܘܐ̣̇X . Xܟܝܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ . ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 ܟܟܪܝܢ̈ ܚܝ̇ܒ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܫܘܒܩܢܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܦ ܕܗܕܝܪܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܐܢܐ̈ ܘXܗܒܒܝܢ ܝ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܛܠ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܢܥܒܕܘܢ . ܕܗܢܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܣܡ ܒܪܫܝܢ̈ ܫܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܦܢ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܐܡܪ ܘܕܝܬܝܪܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܡܚܘܐ ܠܗ