simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܗܘܘ ܩܥ̇ܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܒܐܪܥܐ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܢܠܦܢ ܠܡܫܛ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ . ܘܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܚܢܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܗܘ . ܘܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܘܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܡܝܬܘܬܐ ܐܢܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܡܪܩܕܝܢ ܕܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܕܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܢ ܕܠܡܬܝܠܦܘ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܝܢ ܕܠܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܛܡܐܘܬܐ . ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܬܣܝܡ
Chrys:ComJohn1 ܒܪܝܫܐ . ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܡܝܩܪ ܐܢܬ .
Chrys:ComJohn1 ܗܫܐ ܢܙܕܗܪ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܕܟܕ ܐܙܠܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܠܗ . ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ̣ ܟܕ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܒ̇ܪ
Chrys:ComJohn1 ܒܦܚܝܚܘܬ ܚܐܦܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܘ ܒܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܬܚܦܛܘܢ ܗܘܘ ܠܡܐܬܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܟܢܫ̇ܐ ܠܘܬ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܟ ܐܪ ܓܫܘ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܬܘܒ
Chrys:ComJohn1 4ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ ܆ ܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܗܟܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܘܡܛܠ ܗܢ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܝܗ̇ܒ . ܕܠܗܢܘܢ