simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܠܡܫܝܚܐ . ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐܪܙܘܗܝ̈ ܡܩ̇ܪܒ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܕܢܘܕܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܝܬܝܪܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܫܡܥܘܢ ܩܠܐ ܕܚܟܡܬܗ
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܒܚܕܐ |ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܫܒܝܚ ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ ܡܢ ܓܠܝܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܫܬܥܐ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܐܪ ܐܢܫ ܠܡܫܡܥ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܥܡܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ . ܘܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܘܥܠ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܢܫ
Chrys:ComJohn1 ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬܢ ܀ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܨ ܝܕܐ
Chrys:ComJohn1 ܐܘ ܕܚܕܐ |ܡܢ ܗܠܝܢ X5 ܕܒܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬܐ
Chrys:ComJohn1 . ܘܥܠ ܚܝ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܫܘܠܡܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܟܝܢܐ ܕ ܓܘܫܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܝܘܬܐ̈
Chrys:ComJohn1 . 3ܡܢܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ¹ܕܬܢܝܢ ܩܕܡܝܟܘܢ̣ ܒܒܛܝܠܘܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ ܡܦܣܝܢ . ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ
Chrys:ComJohn1 . ܗܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܥܡ ܝܘܠܦܢܝܗܘܢ̈ ܣܓܝܐܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܕܘܒܪܐ̈ . |ܘܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܟܬܒܘ ܐܝܟ ܛܠܝ̇ܐ
Chrys:ComJohn1 ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܢ̈ . ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܬܘܒ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܢ̈ . ܨ
Chrys:ComJohn1 . ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܕܐܦ