simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܟܬܒܢ̈ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܐܘ̇ ܒܕܪܥܐ̈ ܘܡܬܢܩܪܢ̈ ܒܡܚܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܘܒܨܬܐ̈ ܡܟܬܡܬ̇̈ ܒܕܡܐ ܘܕܝܘܬܐ . ܢܘܩܕܬܐ̈ ܒܨ
BarBahl:SyrLex ܘ ܡܘܡܐ̈ . ܐ ܕܦܬܝܐ ܘܣܓܝ ܪܘܝܚܐ . ܒ ܕܟܪܝܐ ܣܓܝ ܘܙܥܘܪܝܐ . ܗܠܝܢ ܀ ܕܣܪܝܥܐ ܐܕܢܗ ܗ ܕܠܐ ܫܠܡܐ ܐܕܢܗ ܐܠܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܚܕ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܥܓܪܐܝܬ ܡܡܠܠܝܢ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ فلان هو ܐܝܬܘ ܠܦܠܢ ܀ ܗܠܝܢ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܢܘܣܦܘܢܗ̇ . ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܘܣܦܝܢ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܕܡܢܗܘܢ منقبة وخاصّيّة وانّما يعنى بالمنقبة ܗܠܝܢ قليلاً ܀ ܛܠܟܣܝܘܡ̈ܛܐ̈ ܗ ܐܟܣܝܘܘܡܛܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ .
BarBahl:SyrLex ܡܬܬܩܢ ܗܠܐܛܝܪܝܘܢ ܀ [1347] ܣܝܩܘܣ ܐܝܡܗܪܘܣ ܐܝܝܟ ܪܒܢ ܗܠܝܢ ܩܛܝ̈ ܚܡܪ قثّاء الحمار ܘܡܢ ܥܨܪܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܩܛܝܐ̈
BarBahl:SyrLex ܩܪܗ̇ ܘܫܡܗܗ̇ ܦܪܕ . ܘܐܦ ܠܦܪܕ ܡܛܠܗܕܐ ܩܪܝܗܝ ܦܪܕܝܣܐ . ܗܠܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܘ̇ܫܐ ܡܛܠ ܕܡܨܒܬܐ ܗܘܬ̇ ܐܪܥܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܒܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex الزبل المخاط وما اشبهه فضول البدن رذالة ܀ ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܚܝܪܐ ܗ ܝܬܝܪܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܘܥܬܐ ܘܣܘܪܐ̈ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܐܠܗܝܬܐ̈ الاشتياق ܀ ܡܬܝܐܝܒܝܢ ܬܘܒ نشتاق نشتهي ܀ ܗܠܝܢ . ܡܬܝܐܒܢܘܬܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܠܝܠܘܬܐ . ܘܒܙܒܢ ܥܠ
BarBahl:SyrLex ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܡܒܫܠܘ . ܘܒܕܓܘܢ ܠܡܕܒܚܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܒܣܪܐ . ܐܠܐ ܠܒܣܪܐ ܕܣ̇ܠܩ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܐ ܒܠܚܘܕ . ܘܣܛܪ ܡܢ
BarBahl:SyrLex . ܬܘܒ ܡܠܛܘܢ معادن ܀ ܡܠܛ ܡܬܟܬܫ . ܡܠܝܛܐ حاذق . ܗܠܝܢ ܡܓܙܝܬܐ̈ ܕܡܣܩܝܢ ܡܢܗܝܢ ܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܕܫܐ̈ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܢ̇ܩܦ . ܗ̇ܝ ܕܘ̇ܠܐ ܥܠ ܡܕܡ ܬܚܘܡܐ ܣܢܝܩ ܕܢܬܬܘܣܦ ܡܢ ܠܒܪ ܗܠܝܢ ܢ̇ܩܦ ܠܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܛܠ
BarBahl:SyrLex ܓܠܝܐܝܬ ܐܘ̇ ܒܝܡܐ . ܘܓܢܒܐ̈ ܟܣܝܐܝܬ ܐܘ̇ ܒܝܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ السبيل . ܓܝܣܐ نهب . ܓܝܣܐ منتهب . ܓܝܣܐ ܒܨ ܓܝܣܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܡܠܝܠܘܬܐ . ܘܒܙܒܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ الاشتياق ܀ ܗܠܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܚܒܝܟܬܐ̈ ܡܬܬܣܝܡܐ . ܡܬܝܐܒܢܘܬܐ ܕܝܢ ܥܠ
BarBahl:SyrLex ܡܨܥܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܒܗܝܢ ܒܬܐ̈ . ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܐܘܟܝܬ ܙܪܥܝܬܐ̈ . ܘܒܪ ܣܪܘ ܐܡ̇ܪ
BarBahl:SyrLex ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗܘܢ هُم اشدّ احتمالاً لقوّتهم . ܗܠܝܢ . ܝܬܘܥܐ̈ اصناف اليتّوع شبرم ܀ ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܡܥܙܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܒܨܘܪܐ ܡܬܪܡܝܢ . ܘܡܬܩܪܐ ܐܪܡܐܝܬ ܙܝܪܐ . ܘܗܕܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܗ ܡܘܬܐ الموت ܀ ܗܡܢܝܣܝܢ طوق . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗܡܢܝܟܐ̈
BarBahl:SyrLex ܬܘܒ ܗܘܐ ܒܫܒܥܐ ܙܢܝܐ̈ . ܠܥܠ . ܠܬܚܬ . ܠܝܡܝܢܐ . ܠܣܡܠܐ . ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ . ܕܡܬܬܙܝܥ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ . ܘܟܠܚܕ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܦܓܪܢܝܐ̈ . ܪܓܫ ܕܝܢ [1873] ܘܪܓܝܫ ܒܪܓܫܐ̈ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܪܓܫ ܘܡܪܓܫ ܡܫܚܠܦܢ̈ ܐܝܟ ܪܒܢ . ܡܪܓܫ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܡ̇ܚܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܀ </lemmä> ܩܘܡܝܛܪܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܗܟܢ ܀ ܩܘܡ̈ܛܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܝ مغتمس . ܩܘܡܛܐ̈ ܬܘܒ
BarBahl:SyrLex ܕܐܣܬܥܪܢ ܀ </lemmä> ܣܘܢܪܓܝܐ ܒܨ ܙܘܓܢܝܘܬܐ ܀ ܗܠܝܢ ܣܘܢܛܝܟܝ ܫܘܐ ܒܡܬܝܐܒܢܘܬܐ ܀ ܣܘܢܕܩܛܝܩܘ ܦܦܪܓܡܢܐ