simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܦܝܬܪܢܝܘ ܘܗ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܕܝܥܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܣܐܘܝܪܐ ܬܠܬ̈ ܦܠܓܘܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܒܟܠܗ ܚܘܕܪܐ ܫܢܬܢܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܪܡܝܢ̈ ܒܕܪܥܐ̈ ܘܦܬܝܐ ܚܫܠܬܗܘܢ ܘܦܬܝܚܐ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܠܢܐ̈ الدماليج اخطمة خلالخل ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܩܠܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܀ ܐܪܓܗܡܘܢ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܫܘܚܢܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܘܐ ܒܚܘܕܪܐ ܗܠܝܢ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܡܨܐ ܠܡܬܦܪܣܘ ܢܦܐܫܐ ܕܡܢ ܢܘܟܬܬܗܘܢ̈ . ܐܫܘܦܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܪܒ ܡܢ ܠܚܘܫܐ . ܠܚܘܫܐ ܠܡܠܒܟ ܚܘܘܬܐ̈ ܘܥܩܪܒܐ̈ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܡܣܪܣܐ̈ ܐܘ̇ ܫܪܝܪܝ̈ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܀ ܐܫܩܠܘܢ ܗܠܝܢ خيّاط ܀ ܐܫܦܪ اداري واتصنّع ܀ ܐܫܦܙ ܗ ܪܝܫܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ .
BarBahl:SyrLex . ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܗ̇ܘܐ ܕܘܟܬ ܐܬܐ ܗܠܝܢ . ܐܘ̇ ܡܠܬܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܗ ܗܝ ܕܝ̇ܢܐ ܠܗ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܕܢܦܠܝܢ . ܘܥܗܝܕ ܐܢܐ ܒܬܐܓܪܝܬ ܕܚܫܠܝܢ ܡܢ ܦܪܙܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܕܛܠܝܐ̈ . ܘܣܒܪܐܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܥܐ ܐܘ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܐܢܫ ܬܪܥܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܗ ܒܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫ܏ܣܘ ܬܪܥܐ̈ . ܘܗܢܐ ܒܝܬܐ ܗܘܐ ܕܬܪܥܐ̈
BarBahl:SyrLex ܀ ܒܚܘ̇ܫܐ اقول محراك ܙ܏ܟܪ ܒܚܝܫܐ بغّا ܓܗܝܠܐ ܒܚܝܫܐ ܗܠܝܢ ܕܩܢܝܢܐ ܡܢܦܫܐ ܐܝܟ ܬܘܪܐ̈ ܥܙܐ̈ ܘܥܘܦܐ ܕܝܬܒܐ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܥܕܟܝܠ . ܘܗܘ ܩܕܡܝܐ ܐܡܠܟ ܒܐܬܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܐܫܬܡܗܬ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܐ ܨܠܡܐ ܕܐܬܢܝܐ̈ . ܘܗܘ ܩܕܡܝܬ ܩܒܥ ܥܠܬܐ ܟܕ ܠܐ ܗܘܝ̈
BarBahl:SyrLex . ܡܨܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܪܢܝܘܝ ܐܢܫ ܒܚܘܫܒܐ ܠܥܘܪܒܐ ܚܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܥܘܪܒܐ̈ ܘܕܟܘܫܝܐ̈ . ܐܠܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܬܪܚܩܝܢ ܐܦ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܟܝܢܝܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܘ̇ ܫܘܡܬܐ ܕܡܬܩܒܥܐ ܒܓܘܫܡܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܡܫܐ . ܕܠܐ ܡܫܢܐ ܐܝܟ ܐܘܟܡܘܬܐ ܕܥܘܪܒܐ ܘܕܟܘܫܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܦܠܓܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢܘܢ̈ ܡܢܘܢ̈ . ܦܪܣܐܝܬ ܕܝܢ ܓܘܡܒܕܣ ܗܠܝܢ القبيبارات زعم والسواري . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܩܪܝܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܩܪܝܢ ܣܩܘܬܝܐ̈ . ܘܓܘܓ ܫܡܐ ܗܘ ܕܡܠܟܗܘܢ ܀ ܗܠܝܢ ܪܒܢ ܡܓܘܓܐ يناغي ܀ ܓܘܓܝ ܗ ܩܘܝܢ ܗ عنكبوت ܀ ܓܘܓ ܗܢܘܢ
BarBahl:SyrLex ܬܘܬܐ̈ ܡܢ ܥܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܩ̇ܪܝܐ ܠܚܕܘܬܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܬܘܬܐ̈ ܡܫܬܡܗܢ̈ . ܘܡܫܬܡܠܐ ܟܕ ܡܬܪܓܫܝܢ ܘܡܬܦܫܛܝܢ
BarBahl:SyrLex ܬܘܬܐ̈ ܐܘ ܡܙܕܪܒܝܢ ܫܘܪܢܩܐ̈ ܕܡܘܚܐ ܡܢ ܢܦܝܚܘܬܐ ܕܪܐܬܐ ܗܠܝܢ ܐܝܕܐ ܕܩ̇ܪܝܐ ܠܚܕܘܬܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܬܩܦܣܝܢ ܘܡܬܥܡܣܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܦܪܣܝܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܣܡܘܪ السمّور . ܥܒܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܫܝܠܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܐܢܐ ܕܠܒܘܫܐ ܡܢ ܠܬܚܬ ܐܝܟ ܕܠܡܫܚܢܢܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ .
BarBahl:SyrLex . ܚܘܪܘܬܐ . ܘܐܟܘܡܘܬܐ . ܘܩܘܢܐܘܬܐ . ܘܙܚܘܪܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܬܝܠܕܝܢ ܟܠ ܓܘܢܝܢ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex ܬܠܬܐ ܩܝܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ . ܘܟܠ ܕܗܠܝܢ ܩܝܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܓܘܫܡܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܩܝܡܐ̈ ܥܘܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ؛ ܟܠ ܓܝܪ ܕܓܘܫܡܐ ܗܘ
BarBahl:SyrLex ܓܠܝܐܝܬ ܐܘ̇ ܒܝܡܐ . ܘܓܢܒܐ̈ ܟܣܝܐܝܬ ܐܘ̇ ܒܝܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ السبيل . ܓܝܣܐ نهب . ܓܝܣܐ منتهب . ܓܝܣܐ ܒܨ ܓܝܣܐ̈