simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܚܘܡܝ̈ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ [2031] ܥܠ ܟܝܗ̇ ܐܪܥܐ ܗܠܝܢ ܗ مصر الداخلة ܀ ܬܒܘܪ ܘܚܪܡܘܢ ܕܗܝ ܗܝ ܨܗܝܘܢ ܘܛܘܪܐ̈
BarBahl:SyrLex . ܬܛܒܥ ܥܠ ܚܬܡܐ ܕܥܙܩܬܐ ܘܥܠ ܚܘܫܒܐ ܕܡܬܛܒܥ ܒܗܢܐ . ܬܛܒܥ ܗܠܝܢ ܬܛܒ تحسين ܀ ܬܛܒܥ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܒܡܘܬܐ ܘܒܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܟܠܗܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܢܬܬܣܝܡ . ܝܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܡܬܟܢܐ ܪܝܫ ܛܘܦܣܐ ܗܠܝܢ ܘܝܘܩܢܐ ܘܨܠܡܐ . ܘܡܬܩܪܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܬܦܢܟܐ ܐܡܬܝ ܕܠܘܩܒܠ