simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܩܒܥܝܢ ܒܥܪܣܬܐ̈ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܘܡܪܒܥܝܢ . ܘܐܝܬ ܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܙܩܪ نسج . ܙܩܪ ينسج ܀ ܙܩܙܩܬܐ ܙܩܙܩܬܐ ܗ ܦܢܐܐ . ܘܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܚܓܐ ܠܡܪܝܐ ܒܫܝܠܘ . ܐ̇ܡܪ ܬܘܒ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܚܕܕܐ̈ ܚܓܐ ܩ̇ܪܐ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܢܘܫܝܐ مجمع عيد . ܘܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܗ̇ܝ ܕܢܬܪܥܐ ܐܢܫ ܬܪܝܨܐܝܬ ܘܢܕܘܢ ܬܩܢܐܝܬ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܚܢ̈ ܠܛܘܒܬܢܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܒܙܝܥܢ̈ ܬܪܝܨܐܝܬ ܘܡܢ ܠܓܘ ܦܬܝܢ̈ ܘܡܢ ܠܒܪ ܩܛܝܢܢ̈ . ܗܠܝܢ ܦܬܝܢ . ܟܘܐ̈ ܐܛܝܡܬܐ̈ كَوَى مُصمّتة . ܟܘܐ̈ ܫܛܝܦܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܥܓܪܐܝܬ ܡܡܠܠܝܢ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ فلان هو ܐܝܬܘ ܠܦܠܢ ܀ ܗܠܝܢ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܢܘܣܦܘܢܗ̇ . ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܘܣܦܝܢ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܝܘܠܦܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܝ̇ܠܦܝܢ بحث وامتحان ܀ ܐܝܩܝܘ̇ܢ ܒܪ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟ̇ܢܬ̇ܐ الملكيّة ܀ ܐܝܩܘܩܠܝܐ ܒܪ ܣܪܘ
BarBahl:SyrLex . ܚܠܝܘܬܐ . ܘܡܠܝܚܘܬܐ . ܘܚܡܘܨܘܬܐ . ܘܡܪܝܪܘܬܐ . ܗܠܝܢ . ܐܘ̇ ܐܝܟ ܥ̇ܠܘܒܘܬܐ ܕܚܝܠܝ̈ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܦܠܓܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢܘܢ̈ ܡܢܘܢ̈ . ܦܪܣܐܝܬ ܕܝܢ ܓܘܡܒܕܣ ܗܠܝܢ القبيبارات زعم والسواري . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܩܪܝܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܥܝܠܐ ܡܫܬܡܗ بغل . ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܥܠ ܓܐܪܐ̈ . ܠܒܠܟ ܬܝܬܐ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܟܘܕܢܝܐ ܘܥܠ ܣܘܣܝܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܙܥܘܪ ܘܠܐ ܡܟܒܫ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܡܬܬܩܝܢ̈ . ܡܫܬܟܚܝܢ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܒܨܘܪܬܐ̈ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܒܗ̇ ܒܡܘܥܝܬܗܘܢ ܐܝܟ ܨܘܪܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܩܪܡܝܢ ܒܝܢܬ ܬܛܠܝܠܐ ܕܒܝܬܐ خشب يوضع بين الخشبة ܗܠܝܢ ܣܪܘ ܗ دحا الأرض على الماء أو فوق الماء ܀ ܪܩܦܐ ܕܦܐ̈
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܪܓܝܣ ܪܝܫܥܝܢܝܐ ܀ [1502] ܦܘܘܚܐ تفوّح ܀ ܗܠܝܢ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܘ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܦܪܫܝ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ . ܘܒܨ ܡܕܟܪ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܢܨܚܣܢ ܗܘܘ ܒܫܪܝܐ ܕܡܠܐ̈ ܘܒܗܦܟܬܐ̈ فلاسفة ܗܠܝܢ ܪܒܐ كرسيّ عظيم ܀ [1386] ܣܩܣܛܘܣܘܪܢܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ
BarBahl:SyrLex . ܐܘ̇ ܙܪܥܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܚܝܘܬܐ̈ ܕܢ̇ܦܠ ܒܡܪܒܥܐ ܘܡܬܓܫܡ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܚܝܠܐ ܕܣܝܒܪܬܐ̈ ܠܓܝܕܐ̈ ܘܠܓܪܡܐ̈ ܘܠܒܣܪܐ̈ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܕܘܥܬܐ̈ . ܪܗܛܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܡܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܗܠܝܢ ܐܘ ܕܦܣܬܩܐ̈ ܘܕܐܪܙܐ̈ ܐܘ ܕܫܪܘܝܢܐ̈ . ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ
BarBahl:SyrLex ܓܠܝܐܝܬ ܐܘ̇ ܒܝܡܐ . ܘܓܢܒܐ̈ ܟܣܝܐܝܬ ܐܘ̇ ܒܝܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ السبيل . ܓܝܣܐ نهب . ܓܝܣܐ منتهب . ܓܝܣܐ ܒܨ ܓܝܣܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܪܓܬܐ ܟܠܒܢܝܬܐ ܒܠܒܐ ܘܒܠܒܐ ܚ̇ܝܪܝܢ . ܘܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܚܟܡܬܐ ܠܝܥܢܐ ܘܠܠܥܒܐ ܩ̇ܪܐ . ܨ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܦܓܪܢܝܐ̈ . ܪ̇ܓܫ ܒܪܓܫܐ ܢܦܫܢܝܐ ܕܠܓܘ ܕܐܝܬ ܡܕܥܐ يقال ܗܠܝܢ ܘܪ̇ܓܫ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܫܚܠܦܝܢ̈ . ܡܪܓܫ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܥܩܪܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ ܘܣ̇ܠܩܝܢ ܒܨܘܪܬܐ̈ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ بأصباغ يقال لها الصندل . ܘܐܫܬܟܚܘ ܒܕܘܟ . ܩܝܣܐ̈ ܠܡ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܪܡܝܢ̈ ܒܕܪܥܐ̈ ܘܦܬܝܐ ܚܫܠܬܗܘܢ ܘܦܬܝܚܐ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܠܢܐ̈ الدماليج اخطمة خلالخل ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܩܠܢܐ̈