simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex . ܦܪܫ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܨܒܘܢ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܙܦܠܢ ܢܗܘܐ ܠܟ ܕܠܐ ܫܩܠܬܝܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܝܐ̈
BarBahl:SyrLex . ܨ ܕܒܪܬܐ ما استيق من النهب ܀ ܕܒܪܐ القفر البرّ ܙܟܪ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܢܦܫܐ ܐܝܟ ܬܘܪܐ̈ ܘܥܙܐ̈ ܘܥܘܦܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܫܘܚܠܦܐ ܩܕܡܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܢܝܣܢܝܐ . ܡܢ ܝܕ ܒܐܕܪ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܪܒܥܐ . ܚܟܝܡܐ ܩܪܐ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܐܪܒܥܐ ܥܕܢܐ̈
BarBahl:SyrLex . ܬܘܒ ܡܠܛܘܢ معادن ܀ ܡܠܛ ܡܬܟܬܫ . ܡܠܝܛܐ حاذق . ܗܠܝܢ ܡܓܙܝܬܐ̈ ܕܡܣܩܝܢ ܡܢܗܝܢ ܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܕܫܐ̈ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܬܛܒܥ ܥܠ ܚܬܡܐ ܕܥܙܩܬܐ ܘܥܠ ܚܘܫܒܐ ܕܡܬܛܒܥ ܒܗܢܐ . ܬܛܒܥ ܗܠܝܢ ܬܛܒ تحسين ܀ ܬܛܒܥ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܒܟܘܪܗܢܐ̈ ܒܡܘܬܐ ܘܒܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex الافتخار الاستطالة . ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ الصلف . ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܐܝܬܘ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܪܒܐ . ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ
BarBahl:SyrLex الجهالة الذنب الاساءة ܀ ܣܟܢܝܘܬܐ اقول الانتهاء ܗܠܝܢ ܥ̇ܠܘܒܘܬܐ ܘܒܝܕ ܛ̇ܠܘܡܘܬܐ ܘܚܛܘܦܝܐ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex الذين يشتهون أكل الفحم والجصّ وغيرها وما أشبه ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܪܐܓܝܢ ܠܡܐܟܠ ܫܘܚܪܐ ܘܓܨܐ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex الزبل المخاط وما اشبهه فضول البدن رذالة ܀ ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܚܝܪܐ ܗ ܝܬܝܪܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܘܥܬܐ ܘܣܘܪܐ̈ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex الهشيم العشب ܀ [1443] ܥܡܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܪܐ ܗܘ ܀ ܗܠܝܢ ܐܦ ܩܕܡ ܕܢܬܦܣܩ ܦܫܝܛܐܝܬ ܩܝܣܐ ܕܐܝܠܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex بارم مغوَل . ܟܘܠܒܐ فاس ذو فمين آخر كُلّاب . ܟܘܠܒܐ ܗܠܝܢ ( sic ) . ܒܪܡ ܗ̇ܢܘ ܐܣܟܝܡܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ؟؟؟ ܐܝܟ ܨܘܪܬܐ̈
BarBahl:SyrLex عند حيث ܀ ܐܝܬܘܗܝ ܠܙܦܠܢ ܚܠܦ ܐܝܬܘܗܝ ܙܦܠܢ ܠܡܕ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܥܠ ܐܢܫ ܕܠܒܝܫ ܐ̇ܘ ܣܐܝܢ ܐ̇ܘ ܣܝܡ ܥܪܩܬܐ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ما يقيم الانسان من الطعام والشراب . ܚܫܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܩܘܝ̇ܡܗ ܡܫܘܕܥ ܥܢܐܝܬ ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܀ ܐܪܓܗܡܘܢ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܫܘܚܢܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܘܐ ܒܚܘܕܪܐ ܗܠܝܢ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܀ ܒܚܘ̇ܫܐ اقول محراك ܙ܏ܟܪ ܒܚܝܫܐ بغّا ܓܗܝܠܐ ܒܚܝܫܐ ܗܠܝܢ ܕܩܢܝܢܐ ܡܢܦܫܐ ܐܝܟ ܬܘܪܐ̈ ܥܙܐ̈ ܘܥܘܦܐ ܕܝܬܒܐ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܀ ܡܛܠ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܪܝܨܬܐ ܘܓܪܝܣܬܐ ܕܬܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܫܝܫܐ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܕܡܦܩܝܢ ܡܢܗܝܢ ܦܪܙܠܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܕܫܐ̈ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܐܠܦ ܐܢܫ [ܡܢ] ܐܪܬܘܕܘܟܣܘ̈ ܒܐܢܛܝܟ ܚܕܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܐ̇ܡܪܐ ܘܡܡܡܪܝܐ ܒܗ̇ ܘܐ̇ܡܪܐ ܐܟܘܬܗ̇ ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܐܢ ܓܝܪ ܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܐ ܗ̇ܘܐ ܩܕܡܐܝܬ ܗܠܝܢ ܫܘܠܡܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܩ̇ܕܡ ܨ̇ܐܪ ܐܢܫ ܒܪܥܝܢܗ ܘܟܢ ܡܬܚܫܒ ܥܠ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܠܗ الملحد . ܐܠܗܐ ܒܨ ܕܐ̇ܢ ܟ̇ܠ ܒܝܕܥܬܗ ܚܙܝܬܐ ܗܠܝܢ الالهي ܀ ܐܠܗ اله ܐܠܗܐܝܬ الالهيّة ܀ ܐܬܐܠܗ تألّه’
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܪܓܝܣ ܪܝܫܥܝܢܝܐ ܀ [1502] ܦܘܘܚܐ تفوّح ܀ ܗܠܝܢ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܘ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܦܪܫܝ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ . ܘܒܨ ܡܕܟܪ