simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex هؤلاء ܀ ܗܠܘܡܘܣ ܕܘܚܢܐ دُخن وصحّحه جبريل وقال ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܟܝܣܐ . ܘܚ̇ܒܫ ܠܐܫܟܐ̈ الحجاب الذي في الاثنين ܀
BarBahl:SyrLex . السبع من الطير الذي ياكل اللحم ܀ [1620] ܦܪܛܘܫܗ ܗܠܝܢ ܐܟ̇ܠܬ̇ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܟܙܢܐ ܕܢܫܪܐ ܘܢܨܐ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܐܘ̇ ܙܪܥܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܚܝܘܬܐ̈ ܕܢ̇ܦܠ ܒܡܪܒܥܐ ܘܡܬܓܫܡ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܚܝܠܐ ܕܣܝܒܪܬܐ̈ ܠܓܝܕܐ̈ ܘܠܓܪܡܐ̈ ܘܠܒܣܪܐ̈ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܐܙܕܪܩ ܕܝܢ ܐܦ ܐܕܫܐ̈ ܕܙܪܥܘܢܐ̈ ܘܐܢܫܐ̈ ܘܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕ܏ܦܪܕ ܐܬܒܕܪ ܐܙܕܠܚ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܘܡܫܚܐ ܘܚܡܪܐ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܐܚܪܢܐ̈ ܪܒܥܐ ܩܪܐ ܟܡܐ ܕܛܥܢ ܓܡܠܐ . ܟܕ ܪܒܝܥ . ܘܗܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܝܠܬܐ̈ ܒܟܝܠܐ ܐܘܪܗܝܐ . ܘܚܡܪܐ ܛܥܢ ܐܪܒܥ ܟܝܠܬܐ̈ ܡܢ
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܙܟܪܝܐ ܪܒ ܕܚܫܐ̈ صاحب الشرط وكبيرهم . ܗܠܝܢ خدّام اعوان فيوج شُرط ܨ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܦ ܦܝܓܐ̈ ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܦܪܝܫ الحركة ܀ ܙܘܦܐ ܙܘܦܐ ܕܣܡܗ ܥܠܘܗܝ ܚܠܐ ܗܠܝܢ . ܘܠܗܘ ܕܥܠ ܕܘܟܬܗ ܡܬܬܙܝܥ . ܘܡܬܟܪܟ ܕܐܦܢ ܒܡܕܡ ܫܘܐ ܥܡ
BarBahl:SyrLex . ܐܠܐ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܢܩܕܬܐ̈ . ܘܗ̇ܘ ܕܡܪܟܒ ܩܝܢܬܐ ܝܬܝܒ ܠܥܠ ܗܠܝܢ ܙܩܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܢܣܟ ܦܪܙܠܐ . ܒܪܡ ܠܘ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܓܠܘ ܗ ܥܩܘܪܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܒܡܙ ܕܓܠܘ ܓܠܘ ܫܬܐܣܝܗ̇ ܀ ܗܠܝܢ ܓܠܘ ܗ ܐܘܕܥܘ ܘܓܠܘ ܠܪܐܙܐ ܐܘ̇ ܠܡܠܬܐ ܘܫܪܞ ܕܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܕܡܐ ܕܡܬܦܫܪ ܒܗܘܢ ܘܡܬܡ̇ܙܓ ܒܓܘ ܟܘܪܐ ܒܪܬܚܐ ܕܢܘܪܐ ܗܠܝܢ ܡܬܕܟܐ ܚ̇ܠܛܝܢ ܒܗ ܐܒܪܐ ܘܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܗ̇ܘ ܕܝܡܝܢܐ ܛܝܛܘܣ . ܘܗ̇ܘ ܕܣܡܠܐ ܕܘܡܟܘܣ . ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܗ ܬܪܝܢ̈ ܠܣܛܝܐ̈ . ܡܬܩܪܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈
BarBahl:SyrLex . ܗ̇ܝ ܕܢܬܪܥܐ ܐܢܫ ܬܪܝܨܐܝܬ ܘܢܕܘܢ ܬܩܢܐܝܬ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܚܢ̈ ܠܛܘܒܬܢܘܬܐ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex . ܘܡܢܗ ܒܫܡܗܐ̈ ܕܠܐ ܕ̇ܡܝܢ ܠܗ ܡܬܩܝܡ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚ̇ܒܫ ܗܠܝܢ ܕܫ̇ܘܐ ܠܗ ܫ̇ܘܐ . ܘܪܚܘܡܐ ܕܪܚ̇ܡܗ ܐܝܬܘ ܪܚ̇ܡܐ . ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܘܡܢܗܘܢ ܟܐܡܬ ܡܫܪܝܢ . ܕܗܢܐ ܛܒ̇ ܘܗܢܐ ܒܝ ) ܫ . ܘܕܢܚܙܘܩ ܗܠܝܢ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܐܐܪ ܘܡܛܪܐ . ܐܘ̇ ܒܡܘܙܓܐ̈ ܘܙܒܢܐ̈ . ܘܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܗ̇ܘܐ ܕܘܟܬ ܐܬܐ ܗܠܝܢ . ܐܘ̇ ܡܠܬܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܗ ܗܝ ܕܝ̇ܢܐ ܠܗ . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
BarBahl:SyrLex . ܚܕ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ ܫܡܛ ܨܨܐ̈ . ܐܚܪܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܘܟܬܢܘܬܐ منضودة ܀ ܡܘܟܠܘܣ ܗ ܡܘܟܠܐ̈ ܘܬܠܬܐ ܗ̇ܘܝܢ
BarBahl:SyrLex . ܚܘܪܘܬܐ . ܘܐܟܘܡܘܬܐ . ܘܩܘܢܐܘܬܐ . ܘܙܚܘܪܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܬܝܠܕܝܢ ܟܠ ܓܘܢܝܢ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex . ܚܠܝܘܬܐ . ܘܡܠܝܚܘܬܐ . ܘܚܡܘܨܘܬܐ . ܘܡܪܝܪܘܬܐ . ܗܠܝܢ . ܐܘ̇ ܐܝܟ ܥ̇ܠܘܒܘܬܐ ܕܚܝܠܝ̈ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex . ܡܨܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܪܢܝܘܝ ܐܢܫ ܒܚܘܫܒܐ ܠܥܘܪܒܐ ܚܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܥܘܪܒܐ̈ ܘܕܟܘܫܝܐ̈ . ܐܠܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܬܪܚܩܝܢ ܐܦ
BarBahl:SyrLex . ܢܫܒܘܩ ܣܐܡܐ ܬܛܪܗ ܒܗ̇ܢܘܢ ܘܢܬܕܟܐ ܘܢܗܘܐ ܠܦܘܠܚܢܐ . ܗܠܝܢ ܒܓܘ ܟܘܪܐ ܒܪܬܚܐ ܕܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܓܪܐ ܠܗ ܘܠܐܕܫܐ̈