simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܚܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܠܝܬ ܕܚܡܝܡ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܢܘ ܪܥܝܢܗ̇ . ܕܠܝܬ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܕ ܡܢ