simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ̈
Babai:BookUnion ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܒܕܘܪܓܐ̈ ܠܝܠܘܦܐ̈
Babai:BookUnion ܂ ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ
Babai:BookUnion ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܢ ܗܠܝܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܃ ܕܩܢܐ
Babai:BookUnion ܪܠܐ ܩܢܝܢ ܒܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ
Babai:BookUnion ܐܬܪܐ ܟܬܪܬ ܃ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܘܡܝܢ̈ ܂
Babai:BookUnion ܂ · ܐܓܪܬܗ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܘܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ
Babai:BookUnion ܡܚܪܪ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܀ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ
Babai:BookUnion ܝܝ ܦܠܢ ܘܦܠܢ ܗܠܝܢ ܂ ܒܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܬܚܝܬ
Babai:BookUnion ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܡܠܝܢ̈
Babai:BookUnion ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܃ ܗܠܝܢ ܡܢ-ܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܚܕ
Babai:BookUnion ܟܕ ܒܛܝܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܐܝܬܝܗXܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
Babai:BookUnion ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܪܓܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܬܩܠܝܢ ܂ ܘܐܦ
Babai:BookUnion ܠܚܙܬܐ ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܪܗܒܘܢ ܦܘܪܩܢܢ
Babai:BookUnion ܠܢܘܗܪܗ̇ ܕܡܠܬܐ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ
Babai:BookUnion ܘܠܘ ܚܕ ܂ ܗܠܝܢ ܥܠ ܕܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ
Babai:BookUnion ܡܢ ܟܠܗ ܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܟܝܢܐ
Babai:BookUnion ܡܬܢܣܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܂ ܘܠܗ