simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܝ ܒܪܘܝܗܘܢ ܘܥܒܘܕܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܘܐܝܟ ܕܡܢ
Babai:BookUnion ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ
Babai:BookUnion ܘܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ ܗܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܠܘ
Babai:BookUnion ܩܢܘܡܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ ܃ ܗܟܢܐ
Babai:BookUnion ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝܐ̈ ܐ ܬ
Babai:BookUnion ܕܐ ܟ ܕܐܡ̇ܪ·ܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܚܟܝܡܐ̈ ܃
Babai:BookUnion ܚܟܡܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܠܘ
Babai:BookUnion ܕܐܦ ܡܘܕܥܢ̈ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܝܕܬܐ ܘܕܡܣܝܟܘܬܐ ܘܕܙܒܢܢܝܘܬܐ
Babai:BookUnion ܕܐܢܫܐ ܝܫܘܥ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ
Babai:BookUnion ܕܡܢܦܫ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܗܠܝܢ ܥܢܬܐ̈ ܚܕ ܩܢܘܡܐ
Babai:BookUnion ܗܟܢܐ ܝܗܒܠܗ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
Babai:BookUnion ܟܢܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܃
Babai:BookUnion ܂ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܠܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܚܕܝܘܬ ܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܣܝܟܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܗ ܠܗ ܂
Babai:BookUnion ܕܐܢܫܘܬܗ ܃ ܐܩܦ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܢܫܘܬܐ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ
Babai:BookUnion ܃ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܢܗܪܝܢ
Babai:BookUnion ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܓܘܫܡܢܝܬܐ̈ ܃
Babai:BookUnion ܐܘ ܩܢܝܐ ܐܣܟܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦܢ
Babai:BookUnion ܩܢܘܡܐ ܬ ܂ ܗܠܝܢ ܕܣܘܢܩܢܗ ܟܝܢܝܐ ܘܚܫܘܫܝܐ